Det kommer frem i en rapport lagt frem av seksjon for ytre kulturminnevern ved Bergen museum. Utgravningene som ble utført på forsommeren i fjor har nå blitt analysert.

– Vi kan se et søkk i terrenget som tyder på at det har vært en ferdselsåre. Dessuten er det spor av både korndyrking og husdyrhold fra tidlig bronsealder, forteller Lene Synnøve Halvorsen. Hun har hatt ansvaret for den paleobotaniske rapporten, mens Thomas Bruen Olsen har utformet den arkeologiske rapporten.

Bakgrunnen for undersøkelsene er veiplaner i Voss. Funnene er gjort der den nye riksvei 13 i Øvre Granvin etter planen skal krysse dalbunnen.

– Vi foretar ofte undersøkelser i forbindelse med veiutbygging. Vi undersøker området før det bygges veier slik at ikke verdifull informasjon fra fortiden skal gå tapt, sier Halvorsen.

Eldre bronsealder høres tidlig ut, men i arkeologisk og botanisk sammenheng er det ingen sensasjon.

– Det finnes dyrkingspor andre steder som går helt tilbake til steinalderen. De aller eldste fortidssporene finner vi imidlertid ofte ved kysten, sier Halvorsen.