Bakgrunnen er det såkalte innbyggerinitiativet som Kristoffer Jul-Larsen og Anne-Kathrine Vabø i Boligaksjonen har organisert.

Forrige uke overleverte boligaksjonistene et opprop med 371 underskrifter til byrådsleder Monica Mæland. En ny paragraf i kommuneloven sier nemlig at bystyret plikter å behandle en sak dersom minst 300 innbyggere står bak et forslag.

Byrådet takket for initiativet, men vedtok likevel å gi rivningstillatelse for 10 verneverdige hus i Jonsvollsgaten og Baneveien. Innbyggerinitiativet ble overlatt til bystyrepolitikerne å ta stilling til.

Onsdag lå initiativet på bordet til forretningsutvalget, der gruppelederne møtes. Forretningsutvalget vedtok enstemmig å sende initiativet til bystyret.

— Vi velger å tolke den nye loven slik at dette initiativet skal legges frem for bystyret, sier bystyredirektør Roar Kristiansen.

Den nye paragrafen er imidlertid uklar på flere punkt, mener bystyredirektøren som vil be departementet om å klargjøre regelverket.

I forarbeider til loven heter det at innbyggerinitiativ ikke kan reises i saker som allerede har vært behandlet i et folkevalgt organ de siste fire år. Spørsmålet blir da om byrådet, som behandlet rivningssaken, er å regne som et folkevalgt organ.

— Hva hvis departementet mener Jonsvollsaken ikke er dekket av loven?

— Da vil vi stanse bystyrebehandlingen, sier Kristiansen.

Bystyret møtes neste gang 23. februar.

I innbyggerinitiativet krever Boligaksjonen at bystyret får ta stilling til rivingen og at hele reguleringsplanen for kvartalet tas opp til ny behandling.

Også på Laksevåg er det satt i gang et innbyggerinitiativ for å gjenåpne biblioteket. Det initiativet stiller Kristiansen seg mer tvilende til:

— Vi har ikke sett den saken ennå, men ut ifra det jeg har lest faller det initiativet utenfor de rammer loven setter. Dette minner mer om en klage på bystyrets budsjettvedtak, sier Kristiansen.