Jens Stoltenberg svarer:

Anoreksi

Jeg er innlagt for anoreksi sammen med mange andre i samme situasjon. Flertallet som trenger det får ikke den hjelpen de trenger, og anoreksi er den sykdommen flest unge dør av pr. i dag. Det finnes ikke nok kompetanse og forståelse på dette området. Når så mange rammes, hvorfor er tilbudene så dårlig, og motgangen stor?

SVAR: Jeg er enig med deg i at det tilbudet som har vært, ikke har vært godt nok. Anoreksi er en krevende og sammensatt sykdom som gjør at vi må bygge opp kunnskapen i helsevesenet for å hjelpe dem som rammes på en best mulig måte. Det jobbes nå med å bygge opp kompetansen i alle helseregionene. Men det har skjedd store endringer i pasienttilbudet for mennesker med spiseforstyrrelser de siste årene, og en rekke nye tilbud er etablert flere steder i landet. I oppdragsdokumentet til de regionale helseforetakene er det presisert at de «skal videreutvikle tilbudet til personer med spiseforstyrrelser». Det er viktig at vi blir enda flinkere til å forebygge denne sykdommen og at vi klarer å finne gode behandlingsmåter for dem som får ulike former for spiseforstyrrelser.

Stipend og lån

Hvordan ville en politiker klart hverdagen med å leve på stipend og lån? Dvs. kr 6327 som skal dekke alt. Mat, bolig, helse, klær og skoleutstyr. Vi er nødt til å jobbe ved siden av studiene for ikke å leve på vann og brød i en md. Og det igjen går ut over studiene.

SVAR: Først vil jeg si at det er gledelig at det avlegges flere studiepoeng blant studenter. Det er viktig at flere nå har bedre progresjon i studiene. En forutsetning for dette er at vi samtidig tar studentenes velferd på alvor. Derfor har denne regjeringen økt studiestøtten med over 7000 i året siden vi tok over i 2005, og det har de fire siste årene vært en rekordhøy utbygging av studentboliger, som er den viktigste enkeltfaktoren i studentenes økonomi. Men vi er ikke i mål. Derfor vil vi fortsette å øke studiestøtten minst i takt med prisstigningen og legge om strukturen på utbetalingene fra 10 til 11 måneder. Utbyggingen av studentboliger fortsettes med uforminsket styrke.

Utenlandsk bakgrunn

Hvorfor får folk med utenlandske bakgrunn som har samme utdanning som de norske dårligere jobb og muligheter pga. deres bakgrunn/navn? Hvordan tror du det er for ungdommer med utenlandsk bakgrunn å vite at de komme til å slite med å få en bra jobb i fremtiden pga. at de har et utenlandske etternavn, uansett om de gjør det bra på skolen eller ikke?

SVAR: Jeg mener det er helt uakseptabelt at noen diskrimineres i arbeidslivet pga. av bakgrunn og navn. Vi har bruk for all den kompetansen vi kan få fatt i, og det er sløsing med menneskelige ressurser når noen holdes utenfor arbeidslivet. Slik diskriminering er heller ikke lovlig, og Diskrimineringsombudet er satt til å håndheve regelverket. Jeg håper at vi i fremtiden vil klare å endre holdinger, slik at arbeidssøkere slipper å møte fordommer. Regjeringen har fra 1.1.2009 innført en aktivitets— og rapporteringsplikt i diskrimineringsloven. Det vil si at arbeidsgivere, offentlige myndigheter og arbeidslivets organisasjoner er pålagt å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering. Vi har også innført en ordning med å innkalle minst én kvalifisert søker med innvandrerbakgrunn til intervju til stillinger i statsforvaltningen.

Skolen

Hva skjedde med alle tingene du skulle fullføre? Skolene skulle bli så bra, og alle bassengene skulle liksom fylles? Det er sånne ting som gjør oss ungdommer interessert, men helt ærlig har du i alle fall gjort meg veldig uinteressert!

SVAR: Vi har sørget for flere skoletimer, styrket opplæring i norsk og matte, flere lærere og milliarder til oppussing av skoler og basseng. Vi har gitt kommunene som har ansvaret for skoler og basseng flere titalls ekstra milliarder kroner, i tillegg til en egen låneordning for oppussing av skoler og basseng. Det har gjort at mange skoler er pusset opp og mange basseng åpnet. Men det er den enkelte kommune som bestemmer om de skal satse på basseng eller ikke, derfor vil det fortsatt finnes tomme basseng, selv om regjeringen ønsker at alle skal ha tilgang til det.

Eldrehjelp

Hvert år bruker Norge milliarder av kroner til u-hjelp, noe som egentlig er en kjempegod idé. Men når vi har mulighet til å bruke så mange penger til å hjelpe dem, hvorfor sitter min gamle nabo hjemme alene og uten mulighet til å flytte inn i ledige omsorgsboliger, fordi det ikke finnes midler til å ansette fagfolk til å hjelpe henne?

SVAR: Det er blitt bygget mange omsorgsboliger i Norge som dessverre ikke er bemannet slik som vi i Arbeiderpartiet har ønsket at det skulle være. Det er kommunene som bestemmer hvordan de skal prioriterer bruken av de midlene de får tildelt, og det har dessverre vært mange områder som er blitt forsømt i kommunene fra Bondevik II-regjeringens tid, da de fikk mye mindre penger enn nå. Vi lovet at det skulle komme minst 10.000 flere ansatte i pleie- og omsorgsyrkene i løpet av disse fire årene vi har styrt sammen med SV og Sp, og det er ansatt 14.000 flere personer. Men vi er ikke fornøyd med det. Nå sier vi at vi trenger minst 12.000 flere personer innenfor pleie- og omsorg frem til 2012. Vi vil også fortsette å styrke kommunenes økonomi, slik at de kan prioritere å ansette flere i blant annet omsorgsboligene for at folk får den hjelpen som de har behov for. Vårt viktigste valgløfte er full sykehjemsdekning. For å få til det må vi satse videre på utbygging av sykehjem og å få utdannet flere fagfolk.

Pelsdyrindustrien

Hvorfor vil Ap fortsette å bevilge 70 millioner kroner til pelsdyrindustrien i Norge? Jeg blir kvalm av tanken på at mine skattepenger skal gå til pelsdyrfarmer, slik at importerte dyr skal være nødt til å stå i et lite bur resten av sitt liv og spise seg selv levende i frustrasjon, bare for at noen gamle rikinger skal få leve ut divanykkene sine.

SVAR: Det er avgjørende at de som driver med pelsdyr tar dyrenes velferd på alvor. I det siste er det kommet flere rapporter som viser at ikke alle gjør dette. Det er helt uakseptabelt. Dersom vi fremdeles skal ha pelsdyroppdrett i Norge, må alle pelsdyroppdretterne følge loven om dyrevelferd. Brudd på loven skal ikke tolereres. Mattilsynet har nå fått beskjed av landbruksministeren om å øke kontrollen med pelsdyrnæringen. Vi kan ikke leve med en pelsdyrnæring som ikke følger lovverk og som ikke behandler dyrene på en anstendig måte.

Oljeboring i nord

Hvordan i all verden kan du og Ap vurdere oljeboring i Lofoten og Vesterålen når vi står overfor den største krisen i vår tid, nemlig klimakrisen? Oljeboring i nord vil gi like store klimagassutslipp som opptil 1,5 millioner biler hvert år! Det verden trenger nå er utvikling av miljøvennlig og fornybar energi, ikke skitten og gammel fossil energi.

SVAR: Arbeiderpartiet har ikke tatt stilling til oljeutvinning utenfor Lofoten og Vesterålen. Det vil vi først gjøre når vi behandler forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten i 2010. Arbeiderpartiet mener det er uansvarlig å si ja eller nei til oljeboring før vi har den nødvendige kunnskapen. Hvis de faglige vurderingene viser at det er for stor risiko ved leting utenfor Lofoten, vil Arbeiderpartiet si nei. Hvis vurderingene viser at slik leting er forsvarlig, så må vi da ta stilling til om vi skal tillate det eller ikke. Dette er en viktig beslutning. Det kan dreie seg om enorme verdier som kan gjøre det mulig å betale for bedre utdanning, bedre helsevesen og trygge pensjonene. Samtidig er dette et svært viktig gyteområde for fisk. Arbeiderpartiet vil selvsagt ikke utsette disse fiskeressursene for risiko. Derfor trenger vi best mulig kunnskap før vi bestemmer oss.

Lesing og skriving

Hele 1/5 går ut av skolen uten å kunne lese og skrive. Hva har du tenkt å gjøre med dette?

SVAR: Tallet en av fem er det ikke helt enighet om, men det er klart at det er for mange som går ut av skolen uten å ha viktig grunnkunnskap. Det viktigste vi gjør nå, er å sørge for tidlig innsats for dem som trenger det. Lærere vet ofte fra første klasse hvem som sliter på skolen, mens spesialtiltak ikke er satt inn før på ungdomsskolen. Dette endrer vi nå, slik at unger som trenger det, skal få ekstra støtte. I tillegg har vi økt timeantallet i fag som norsk, matte og engelsk og det har de siste årene blitt 4000 flere lærere. Alt dette bidrar til en bedre skole, men det trengs fortsatt stor satsing på skolen. Arbeiderpartiet vil for eksempel at alle skal få tilbud om leksehjelp.

Unge foreldre

Jeg er en jente på 18 år som er mamma til Hanna på 16 måneder. Vi bor sammen med faren og har det godt sammen. Siden vi ikke er gift eller jeg eller faren er aleneforelder, får jeg kun barnetrygd hver måned på under 1000 kroner. Ingenting mer. Jeg synes det er så mye fokus på at aleneforeldre skal få mer, men hva med oss? Hva vil du gjøre med dette?

SVAR: Samboere behandles som gifte. Når dere er to om barneomsorgen, så må dere begge bidra til å forsørge familien. Nå er det full barnehagedekning i de aller fleste kommuner, slik at begge foreldre har mulighet til å være i jobb og dermed få bedre økonomi.

Siv jensen svarer:

Klimautslipp

CO2-utslipp fra norsk olje— og gassvirksomhet har økt med 45 prosent i Norge de siste ti årene. Hvilken plan har dere for å minimalisere utslippene?

SVAR: Frp har lagt frem flere konkrete forslag som vil redusere de samlede utslippene av CO2 i Norge. Frp mener det viktigste er å kutte der det er mest fornuftig. De utslippskuttene som gir mest kutt for pengene, bør prioriteres.

Trygghet

Som bergenser (og som ung kvinne) bli jeg og andre unge kvinner frarådet å gå alene om kvelden gjennom Bergen sentrum pga. fare for ran, voldtekt, blind vold o.l. – hvordan vil dere forbedre sikkerheten for unge kvinner?

SVAR: Jeg mener trygghet handler om velferd. Derfor satser ingen så mye på synlig politi som Frp. For meg handler det om å ta unge jenters utrygghet på alvor. I tillegg vil Frp øke straffene for kriminelle. Straff og fengsel skal føles som et onde for kriminelle.

Eldreomsorg

Vil dere jobbe mer for eldreomsorgen? Ikke for at de eldre skal ha et rom, en daglig kroppsvask, et fjernsyn, men en hånd å holde i og hjelp til å få tid til å klare de gjøremålene de kan gjøre selv?

SVAR: Ja. Frp er det eneste partiet som vil lovfeste retten til sykehjemsplass. Det betyr at eldre, uansett hvilken kommune de bor i, skal ha en rettighet til varm og verdig omsorg. Vi mener dagens system, der eldre er avhengig av å bo i en rik kommune for å få god omsorg, er galt. Derfor bør staten ta over ansvaret.

Rovdyr

Jeg har forstått det sånn at Frp er et av de partiene som mener bønder bør få fellingstillatelse til ulv o.l. dersom sauene/lammene deres blir drept av rovdyr. Synes dere virkelig det er rart at en ulv, eller bjørn for den del, følger instinktet sitt og dreper et annet dyr, i noen tilfeller sau, når den trenger mat? Vi mennesker har «meldt oss ut av» naturen, og satt oss selv over den. Rovdyrforliket er det nest beste som kunne skjedd i denne saken. Lokaldemokratiet har ingen rett til å skyte rundt seg i hytt og pine om en av sauene deres dør. Så derfor spør jeg; Mener du virkelig at det er en bedre løsning å skyte, og ganske sikkert også en dag utrydde, noen av de eldste rovdyrartene i Norge fremfor å gjerde inn store områder som sauen kan boltre seg på?

SVAR: Dette er en sak veldig mange har sterke meninger om. Det forstår jeg. Frp er kritisk til rovdyrforliket, fordi det definerer hvilke områder rovdyr skal være i. Ingen rovdyr kjenner grenser og beveger seg utenfor disse. VI mener at de som kjenner denne problemstillingen i hverdagen også er de som best kan treffe de riktige beslutningene.

En bedre jobb

Hvordan skal dere gjøre en bedre jobb enn dagens regjering?

SVAR: Fordi Frp er det eneste partiet som ennå ikke har vært i regjering. Vi står for fornyelse og har ambisiøse mål. Vi har lansert vår hundredagersplan, som viser hva vi vil prioritere de første hundre dagene i regjering. Den forteller om vår visjon og viser hvilke løsninger Frp har.

U-hjelp

Hvorfor ønsker Frp å kutte all bistand Norge gir i verden, utenom nødbistand? Dere er jo veldig redd for at ikke-vestlige mennesker skal komme til Norge. Tror du ikke at de vil få dårligere levevilkår og derfor dra til land som Norge hvis disse fattige landene mister den lille bistanden de nå får?

SVAR: Jeg tror nok du har hørt for mye på Arbeiderpartiets forklaringer av Frps politikk. De forteller sjelden hva Frp mener. Frp vil ikke kutte all bistand. Vi vil kutte den bistanden som ikke fungerer og heller gi bistand gjennom hjelpeorganisasjoner og andre. I altfor lang tid har norske skattepenger gått til korrupte statsledere i Afrika. Det vil Frp ha en slutt på.

Bedre skole

Vi trenger bedre skoler og flere lærere. Hva skal dere gjøre for å klare dette?

SVAR: Du har helt rett. Derfor vil Frp gjøre det mer attraktivt å være lærer. Vi vil gjenreise lærerens autoritet i klasserommet. Lærere skal bruke mer tid på undervisning og mindre på administrasjon og møter. I tillegg er det viktig å gi lærerne mulighet til bedre etterutdanning.

Klimaflyktninger

Hvordan kan Frp ha en så restriktiv innvandringspolitikk og samtidig en ikke-eksisterende miljøpolitikk? Når klimaflyktningene blir millionvis, kan ikke vi, som er en del av årsaken til disse problemene, knipe sammen øynene og si at de ikke er velkommen her.

SVAR: Vi fjerner ikke flyktningutfordringene i verden ved å la alle komme til Norge. Å hjelpe flyktninger i nærområdene er noe av det mest effektive vi kan gjøre. I tillegg er det begrenset hvor mange Norge kan integrere. Vi er et lite land og mottar i dag langt flere innvandrere enn vi klarer å integrere.

Kvinnepolitikk

Etter Frp sitt landsmøte gikk dere ut som et selverklært kvinneparti. Det snakkes varmt om integrering av minoritetskvinner spesielt, men på samme tid vedtar landsmøtet to ting: 1. Videreføring av kontantstøtten slått sammen med en økt barnetrygd. 2. At Frp er imot likestillingsloven. Ser ikke du at dette er selvmotsigende politikk, og hva får deg til å tro at dette skaffer troverdighet hos velgerne?

SVAR: Jeg er nok ikke enig med deg. Å beholde kontantstøtten handler om valgfrihet. Foreldre skal ha en mulighet til å velge å være hjemme med barnet sitt fremfor å benytte barnehage. Frp er mot likestillingsloven, fordi vi mener menn og kvinner skal behandles helt likt, og at verken kvinner eller menn trenger et særskilt vern mot forskjellsbehandling. Å være mot likestillingsloven betyr jo ikke at man er mot likestilling.

Hvem er du mest enig med? Vennligst bruk kommentarfeltet.