I budsjettdokumentene som ble offentliggjort klokken 10 i dag står følgende å lese:

"Stortingets har besluttet at det skal investeres i en ny og utvidet tørrdokk ved Haakonsvern med en samlet kostnad på 235 millioner 2002-kroner, tilsvarende 270 millioner 2006-kroner.

Etter gjennomført anbudskonkurranse vil prosjektet forventes å ha en samlet kostnadsramme på 314 millioner kroner. Ny og utvidet tørrdokk på Haakonsvern vil sikre at Forsvarets nye fregatter til enhver tid vil ha tilgang til dokk. Prosjektet vil også bidra til å bevare et viktig kompetansemiljø. Etter en helhetlig vurdering ser Regjeringen et behov for å bygge en ny og utvidet tørrdokk på Haakonsvern, og prosjektet foreslås derfor videreført. Det settes av 50 millioner kroner til dette i 2006. Dette finansieres ved å redusere bevilgningen til Regionfelt Østlandet med 15 millioner kroner. Det resterende vil måtte inndekkes ved å skyve på eller redusere omfanget av andre prosjekter.

Før prosjektet iverksettes, skal det gjennomføres kvalitetssikring av kostnadsanslag og plan for gjennomføring.

Bondevik II-regjeringens forslag til romertallsvedtak nr. IX under Forsvarsdepartementet i St.prp. nr. 1 (2005-2006) ”Det investeres ikke i ny og utvidet fregattdokk ved Haakonsvern” foreslås trukket tilbake.