Det er en klassisk konflikt som nå ser ut til å ha nådd til veis ende i Hansvågen på Neshalvøya ved Oma. Natur har tapt for næring, miljø for industri og arbeidsplasser.

Men det er også et eksempel på uenighet mellom politikere på den ene siden og administrasjonens faginstanser på den andre.

Interessekonflikten har gått like til topps i Statens hus i Bergen. Fylkesmann Svein Alsaker velger å gi grønt lys for etablering av verftet, til tross for at innstillingen fra hans egen miljøvernavdeling er klokkeklar.

— Ville ikke gitt tillatelse

I saksutredningen heter det blant annet:

  • «Miljøvernavdelinga vurderer etablering av verftsområde i dette rike området til å vere i strid med nasjonal politikk for ivaretaking av biologisk mangfald».
  • «Landskapsverknadene er dokumentert til å vere store til svært store».
  • «Dette er eit av dei få nesa ut mot Hardangerfjorden som i liten grad er prega av inngrep».

På den annen side pekes det på at inngrepene ikke vil få store konsekvenser for Hardangerfjorden som et nasjonalt viktig landskapsområde.

— Miljøvernavdelingen har sagt sin mening, og sånn som du leser innstillingen ønsket vel miljøvernavdelingen at det ikke skulle blitt gitt tillatelse til dette prosjektet, sier Svein Alsaker.

Men tillatelse blir det. For Fylkesmannen har «funne det naudsynt å leggje vekt på dei store positive verknadene tiltaket vil kunne få for næringsliv og busetjing i distriktet».

— Har du overprøvd din egen fagetat i denne saken?

— Nei, fordi det er bare Fylkesmannen som har innsigelseskompetanse, men miljøvernavdelingen har vektlagt natur og miljøhensynene sterkere enn meg.

Endelig avgjørelse

Ikke minst har det veid tungt at verftsbyggingen kan være med på å sikre eksisterende drift i en region som sårt trenger arbeidsplasser.

Dermed ender Alsaker opp på samme standpunkt som Statens landbruksforvaltning. Også de gir grønt lys. Alsaker mener han er i godt selskap.

— Jeg har veid hensynene på samme måte som kommunen, flertallet i fylkeskommunen og fylkeslandbruksstyret har gjort.

Av alle instanser som har behandlet saken er det kun to som har lagt inn en innsigelse. Den kommer fra både Fylkesmannen og Statens landbruksforvaltning mot det billigste veialternativet frem til det nye verftet.

Det innebærer ny vei over Flatesvik, noe som kan gjøre prosjektet elleve millioner kroner dyrere.

— Aksepterer Fjellstrand AS den innsigelsen, vurderer jeg det dit hen at saken er planmessig klarert, sier Svein Alsaker.

Dermed er avgjørelsen så godt som endelig. Det blir etter alle solemerker verft i Hansvågen.

Hva synes du om avgjørelsen? Si din mening under!