Over 5000 personar har i undersøkinga svart på korleis dei ser på nye tiltak mot røyking:

  • 59 prosent av befolkninga ønskjer forbod mot røyking ved overbygde haldeplassar for kollektivtrafikk.
  • 60 prosent ønskjer å forby røyking på alle arbeidsplassar, og 40 prosent vil forby folk å røyka i løpet av arbeidsdagen.
  • 65 prosent ønskjer å påleggja lærarar i grunnskulen å vera røykfrie så lenge arbeidsdagen varer. Minner om 2004 Oppslutninga rundt dei nye tiltaka minner om oppslutninga røykeloven for serveringsstader fekk før den blei innført for seks år sidan.

— Ein kan ikkje nytta dei same argumenta som ein hadde då forbodet i restaurantar og barar blei innført. Til dømes kan utandørs eksponering for røyk tyda stor helserisiko for særleg sårbare personar med astma og allergiar, men i liten grad for andre. Når tiltaket har svake medisinske grunngjevingar, brukar ein i staden grunnar som at røykarane luktar vondt, at sigarettrøyk er plagsamt, at sneipane forsøplar miljøet, og at røyking bør gøymast vekk av omsyn til oppveksande generasjonar. Slike grunnar kan vanskeleg legitimera sterke inngrep, seier forskingsleiar Karl Erik Lund i Statens institutt for rusmiddelforsking (Sirus).

Ventar større kontrovers Det er stort sprik mellom støtta dei nye tiltaka får frå befolkninga generelt og støtta frå dei som røyker dagleg. Der 30 prosent av heile befolkninga ønskjer eit forbod mot røyking i offentleg parkar, meiner berre fire prosent av røykarane at dette er greitt.

— Viss ikkje røykarane liker tiltaka, vil det kanskje resultera i at ein ikkje følgjer reglane. Då røykeloven blei innført i 2004, var det ganske stor oppslutning også blant røykarane. Eg ventar ein mykje større diskusjon rundt grunngjevinga for desse tiltaka enn det som var tilfelle med røykeloven, seier Lund.

Regjeringa har tatt initiativ til å stramma inn tobakkslova frå neste år. Konkrete tiltak er enno ikkje formulert.

— Røykarar blir drive frå skanse til skanse. Ein stad må dei også få lov til å vera, seier Jon Jæger Gåsvatn, Frp-representant i Stortingets helse- og omsorgskomité.

- Vis heller folkeskikk Komitémedlem Sonja Irene Sjøli (H) har vanskeleg for å sjå at det finst gode nok grunnar til å innføra ytterlegare restriksjonar.

— På restaurantar og kafear var det i utgangspunket arbeidstakarens interesser som skulle bli verna, og det har fungert veldig bra. Viss det skulle vera eit lovbrot å ta seg ein røyk i parken eller medan du ventar på bussen, trur eg det ville blitt vanskeleg å handheva. Det viktigaste er at røyKarane viser omsyn og folkeskikk, seier Sjøli.

— Me må ha mot til å fremja forslag som er upopulære, meiner Are Helseth (Ap).

— Kor mange restriksjonar toler røykarane?

— Det har ingen svar på. Verda endrar seg. Då eg var ung, var det vanleg å røyka på trikken. Eg trur me kan klara å halvera tobakksbruken i Norge i løpet av ti år.

SIRUS-undersøkinga viser at 29 prosent av befolkninga ønskjer å forby sal av sigarettar og røyketobakk innan 2020.

— Visjonen om eit tobakksfritt samfunn ligg nok førti-femti år fram i tid, seier Karl Erik Lund ved SIRUS.

Treng vi innstramming av røykelova? Sei di meining i kommentarfeltet!