Byrådet sier ja til en reguleringsplan som vil gi 26 nye leiligheter i området ved Landåstorget.

Det er Opus Bergen AS og Vaardal-Lunde AS som fremmer planen på vegne av Odd Strand og Asbjørn Bertelsen.

Bevarer verneverdig blokk

Planen legger opp til å bygge to boligblokker med til sammen 26 enheter, en langs Nattlandsveien og en ved Erleveien.

Innenfor planforslagets grenser finnes fra før to eneboliger, en lavblokk på fire etasjer og en høyblokk på 12 etasjer med fasade mot Landåstorget, samt felles grøntområder.

Utbyggerne skriver at planen vil sikre Landåstorgets karakter og bevare høyblokkens verneverdige fasade mot torget.

Landåstorget har butikker, bibliotek, frisør og tannlege, og var et av etterkrigstidens første bydelssentre i Bergen. Høyblokken var i sin tid Bergens høyeste bygg.

Ikke nok uteareal

Byrådet anbefaler bystyret å støtte reguleringsplanen, selv om det pekes på at den ikke oppfyller alle krav til uteoppholdsareal for eksisterende bebyggelse.

Byrådet mener likevel at planforslaget i dette tilfelle kan anbefales ut fra følgende begrunnelse:

— spørsmålet om uteoppholdsareal knyttet til eksisterende bebyggelse er kommet inn sent i prosessen.

— planforslaget reduserer ikke utearealene til eksisterende bebyggelse

— det legges til rette for sambruk av utearealene vist i planen

— området har en sentral beliggenhet ved Landåstorget med servicetilbud og urbane kvaliteter

— området har relativt god tilgang på grønne arealer i nærområdet.