Bergen får dermed landets eneste spesialbygde deponi for slikt avfall.

Det er ikke de store investeringene som gjenstår. Steinmassen som sprenges ut blir nemlig til pukk og singel som kan selges. Fra i dag og frem til 2007 vil de totale nettoinvesteringene begrense seg til mellom fem og syv millioner kroner. Men det er fra før investert rundt 50 millioner kroner i det arbeidet som er utført i området, opplyser daglig leder av Fana Stein & Gjenvinning AS, Karsten Gundersen, til Bergens Tidende.

Det er Fana Stein & Gjenvinning AS (FSG) som står bak prosjektet, men salg av steinprodukter er skilt ut i firmaet Fana Stein AS.

Stor nok plass til rådhuset

De rimelige utbyggingskostnadene i årene fremover skyldes kombinasjonen utvinning av stein som gir ferdige hulrom til deponeringen av lettere forurenset masse, men også at det er unødvendig å kjøpe inn kostbart maskinelt utstyr. Dette finnes allerede i Rådalen og kan leies inn etter behov.

Det er uvisst når anlegget blir ferdig utbygd. Markedet for pukk og singel påvirker uttakshastigheten, men Gundersen regner med cirka 20 års uttak og at anlegget vil være fullt og plombert etter cirka 25 år. I løpet av 20 år planlegges det uttak av 6,2 millioner tonn stein fra Stendafjell-hallene.

Det er snakk om enorme fjellhaller. For eksempel vil rådhuset (det nye) i Bergen fint få plass i en av hallene.

Forurenset avfall

— Hvilke typer avfall skal plasseres i deponiet?

— Det er snakk om lettere forurenset avfall, eksempelvis jord og stein fra gravearbeider rundt omkring i Bergen sentrum, som for eksempel Festplassen, graving i forbindelse med fjernvarmerørene fra Rådalen til andre deler av Bergen, og utgraving av branntomter. Masser fra en utbygging av områdene rundt Puddefjorden er også en type avfall vi sannsynligvis kan ta hånd om i Stendafjellet. Behandlet borekaks fra petroleumsvirksomheten til havs kan også deponeres i det nye anlegget.

Tillatelsen fra fylkesmannen i Hordaland er begrenset til oppbevaring av visse typer avfall og setter grenser for innholdet av forurensning som er i avfallet som skal deponeres. Videre reiser fylkesmannen krav om opprettelse av et fond for å dekke etterdrift. Tillatelsen gjelder kun deponering i Stendafjellet.

Flere søknader

Søknad om behandling og mellomlagring i Rå Næringspark/Høiebø vil bli behandlet som egen tillatelse senere. Imidlertid gir Fylkesmannen tillatelse til midlertidig behandling/mellomlagring inntil søknaden er ferdig behandlet.

Fylkesmannen krever at det settes i verk visse tiltak knyttet til deponiet. Det skal settes i gang overvåking av grunnvannet og foretas oppdatert miljørisikovurdering med tilhørende risikoreduserende tiltak samt en rekke andre ulike tiltak.

Fungerende fylkesmiljøvernsjef i Hordaland, Kjell Kvingedal, opplyser at det ikke er kommet protester mot utbyggingsplanene.