— Kort summert enda det med eit vedtak der Frp, store delar av Høgre og to representantar frå Ap – til saman 20 røyster – gjekk for eit forslag der ein uttalar seg om begge hovudalternativa, både indre og midtre. Men vi legg klare føringar for kva vi kan akseptere og kva vi ikkje kan akseptere, seier ordførar i Os kommune, Terje Søviknes (Frp).

Forslaget seier ikkje nei til nokon av alternativa. I vedtaket frå tysdag kveld, skriv Os kommunestyre blant anna: «Grunna store lokale og regionale frilufts-, natur- og kulturlandskapsverdiar kan Os kommune ikkje på noko tidspunkt akseptera ilandføring av ei eventuell bru i området Søre Øyane».

— Det som har vore viktig, er å skjerma den finaste skjergarden i Søre Øyane, og vere tydeleg på at om vi skal ha flytebru over fjorden, må den førast i land ved Halhjem, og så i tunnel vidare derfrå, seier Søviknes.

Nøgd ordførar

I vedtaket uttrykkjer kommunestyret uro over begge alternativa: «Os kommune er uroa over dei mange usikre momenta i rapportane frå Statens vegvesen i høve endeleg traseval og ilandføringspunkt i Os kommune for begge konsepta K5B indre trase og 4C midtre trase.»

Sjølv er ordføraren nøgd med utfallet av gårsdagens møte.

— Eg er veldig nøgd med at kommunestyret landa på eit vedtak som gjer at vi ikkje set oss sjølve på sidelinja. Her er det representantar frå dei tre største partia som har valt, og eg håpar dette har gitt nødvendige innspel til kva som er viktig for Os, som nok får denne vegen gjennom kommunen uansett.

Men ikkje alle er like nøgde med kommunestyrevedtaket.

— Ein del av dei frå folkeaksjonen tykkjer nok ikkje dette var eit OK vedtak. Dei hadde nok ynskt seg eit tydeleg nei til heile brualternativet, trur Søviknes.

...og nøgd motstandar

Men leier for Folkeaksjonen mot bru, Knut Børgesen, er ein ganske nøgd mann tysdag kveld, sjølv om det ikkje vart kommunestyrevedtak mot bru.

— Først fordi vi har fått ein ny medlem på laget. Varaordførar Marie Bruarøy sa frå talarstolen at om brua skulle førast i land i Søre Øyane, skulle ho lenkje seg fast saman med oss. Dinest fordi dei som trudde dei kunne trumfe gjennom eit vedtak for midtre trase utan debatt, ikkje klarte det. Det har snudd stemninga i bygda, seier Børgesen.

No som kommunestyret i Os har sagt nei til ilandføring i Søre Øyane, vil ikkje Børgesen og Folkeaksjonen bruke meir tid på kommunen. No er neste skritt møter med Samferdsledepartementet.

— Men det er jo spesielt at kommunestyret klarar å vedta at dei ikkje meiner noko om traséval i ei så viktig sak. Dei har lagt føringar på det valet staten skal ta, men tar ikkje eit tydeleg val av trasé, seier Børgesen.