Skolefløyen i Bergen fengsel utenfor Åsane, tirsdag formiddag: Bortover gangen leder dører inn til tomme klasserom. Vanligvis brukes disse rommene til undervisning for dem som går på skole i fengselet, men i sommerferien er klasserommene for det meste bare fylt av PC-er, pulter og tomme stoler.

Inne i et av rommene møter vi Håvard. Han har vært innsatt i Bergen fengsel siden mars i år.

Håvard skal sone en lang dom, og forteller at han trenger noe å holde blikket festet på – noe som skaper fremtidshåp.

— Det er viktig å ha langsiktige mål som inspirerer til innsats, sier han.

Håvard vil studere. Men planen hans er ikke enkel å gjennomføre.

Nå har de innsatte ved Bergen fengsel sendt klagebrev til Fylkesmannen i Hordaland. I brevet påpeker de blant annet at tilgangen til internett for innsatte som tar høyere utdanning er så begrenset at det vanskeliggjør gjennomføring av privatiststudier.

Også skolene med ansvar for høyere utdanning i fengsler peker på manglende internettilgang som et problem i studieløpet, slås det fast i en stortingsmelding.

Trygt internett

I 2009 tok Bergen fengsel i bruk Internett for Innsatte (IFI), et spesialtilpasset, begrenset internett som skulle sørge for at de innsatte fikk tilgang til læringsportaler og informasjon til bruk i skole- og studiesammenheng. Løsningen har kostet Kriminalomsorgen 21 millioner kroner å utvikle.

— Hensikten med IFI er at innsatte som er under opplæring skal kunne bruke nettet på en måte som også ivaretar sikkerheten i fengselet. Det er fengselets leder som beslutter om innsatte skal få tilgang til å benytte IFI eller ikke. Dersom tillatelse blir gitt, må innsatte inngå en avtale med fengselet og skolen om at vedkommende ikke vil misbruke tilgangen og kun bruke IFI i opplæringsøyemed, slik at opplæringen kan skje i tråd med gjeldende læreplaner for skoleverket, forklarer Suzanne Five i Kriminalomsorgsdirektoratet.

Hun forteller at hvert enkelt fengsel overvåker loggen til hver enkelt bruker, og sjekker at de ikke søker på ting de ikke har lov til. Ved misbruk, kan IFI-tilgangen inndras.

Men i Bergen fengsel er også selve bruken av IFI begrenset.

— Klasserom med PC-er står tomme nesten hele sommeren og ellers på ettermiddagene. Det er klasserom og PC-er vi innsatte kunne brukt til å drive med selvstudier og faglig oppdatering på ettermiddagene, påpeker Trond R. Ramsland, hovedtillitsvalgt i Bergen fengsel.

Det får de ikke mulighet til.

Ikke penger

— Da vi innførte IFI i Bergen fengsel, kunne de innsatte bruke spesialnettet uten oppsyn. Men allerede første året oppdaget vi at noen hadde misbrukt nettilgangen sin. Da innførte vi en regel om at det alltid skulle være en ansatt til stede når de innsatte brukte IFI, forteller Ivar S. Jensen, fungerende fengselsleder i Bergen fengsel.

Men dette har ikke Bergen fengsel råd til å bruke ansatte på – i motsetning til for eksempel Halden fengsel i Østfold, som har egne studierom med en ansatt som følger med.

Når Åsane videregående skole ikke driver undervisning i fengselet, er nemlig klasserommene med PC-er avstengt.

— Det er et ressursspørsmål. I valget mellom å bruke ansatte i aktiviteter som involverer mange innsatte, og det å overvåke de få som vil studere, prioriterer vi fellesaktiviteter som aktiviserer flest mulig, sier Jensen.

- Et paradoks

Han mener likevel at høyere utdanning er viktig for de innsatte.

— Selvfølgelig er det viktig. Jeg vet at mange syns det, og av de som har gjennomført studier tidligere, er det mange som har fått gode resultater, sier han.

Eli Sjo, fengselsleder ved Bergen fengsel, sier hun forstår paradokset.

— Jeg skjønner at de innsatte ser det som et paradoks at vi tilbyr høyere utdanning, men ikke tilbyr ubegrenset med IFI til studentene. Vi føler at vi strekker oss langt, sier hun.

Klagen de innsatte sendte til Fylkesmannen i Hordaland, er sendt videre til behandling i Kriminalomsorgen og fylkeskommunen.