Den ene gjelder forskjellsbehandling av forvaringsdømte ved kvinnefengselet Bredtveit sett i forhold til andre fengsler, den andre saken gjelder kvinner som mener det er for dårlig tilrettelegging ved Kristiansand fengsel.

Det forteller seniorrådgiver Ragnar Lie.

Likestillings— og diskrimineringsombudet har tidligere fått inn klager fra blant andre Stavanger fengsel og Bergen fengsel.

Planlegger endringer

— Vi er blitt oppfordret til å se på kvinners soningsforhold i fengslene. Hvis det stadig dukker opp nye forhold, vil vi ta oss noen runder, sier Ragnar Lie.

Ingen av klagene fra innsatte ved Bergen fengsel har ført til noen uttalelse fra ombudet.

— Ombudet har henvendt seg hit, og begge gangene gjaldt det like soningsforhold, bekrefter fengselsdirektør, Ketil Schreiner Evjen.

Han bekrefter imidlertid at lufteforholdene som Siv og Ausra skisserer, stemmer.

— Vi har planer om å lage praktiske og fysiske endringer som gjør at kvinnene kan bevege seg friere, sier Evjen.

Vil skjerme kvinnene

I dag mangler det god nok sikring på kvinnenes side, som gjør at de ikke kan få gå ut ukontrollert.

— Hvorfor er det så viktig å holde kvinnelige og mannlige innsatte adskilt?

— For å skjerme kvinnene fra utidig press. Sikkerhetsforholdene er jo problemet når kvinner og menn soner i samme anstalt, og vi ønsker ikke at de skal ha ukontrollert samkvem. Enkelte av kvinnene kan ha vært utsatt for overgrep, påpeker Evjen.

— Hva er årsaken til at kvinner har dårligere soningsforhold i norske fengsler enn menn?

— Det er vanskelig å si. Kvinner er i mindretall, på godt og vondt; det at de ikke er en stor gruppe, kan føre til at de får mindre fokus. Det er lett å fokusere på dem som er flest. Men det er vår oppgave å sørge for at alle har like gode soningstilbud.

Det er en oppgave Evjen forsikrer at Bergen fengsel tar alvorlig.

— Kvinner har ofte særtrekk ved sine problemer, og opplever gjerne større skamfølelse enn de mannlige innsatte. Vi ønsker å gi et godt tilbud, og jobber kontinuerlig med å utbedre programtilbudet med fritidsaktiviteter og jobb- og skoletilbud. Men vi sliter med ressursene, sier Ketil Evjen.