Det satte Gulating lagmannsrett en stopper for.

I en enstemmig kjennelse, som kom fra lagmannsretten i går, blir sorenskriver Knut Gramstad i Sunnhordland tingrett funnet inhabil. Han kan dermed ikke dømme i barnebortføringssaken som skulle starte i Sunnhordland tingrett i dag.

— Det var en riktig vurdering, og det er litt overraskende at dommeren ikke selv så at han var inhabil, sier advokat Harald Grape som forsvarer foreldreparet fra Sunnhordland.

Nødrett

De er tiltalt for å ha holdt sine barn skjult fra barnevernet. Paret ble pågrepet på en campingplass i Sverige i mars i år. Da hadde de vært på flukt med to av barna siden mai 2007.

— De vil påberope seg nødrett i straffesaken. Hvis de ikke hadde stukket av ville barna med alvorlig funksjonshemning og psykisk utviklingshemming blitt utsatt for større belastning ved å bli plassert hos fremmede, sier forsvarer Grape.

Det var han som klaget på dommerens habilitet. Årsaken var de vurderinger dommeren gjorde da tingretten opprettholdt fylkesnemndens vedtak om å plassere barna under barnevernets omsorg i fjor.

I dommen het det blant annet at «Retten ser alvorleg på at foreldra har rømt med barna etter vedtaket (...) foreldra har vist at dei ikkje i tilstrekkeleg grad klarer å ta vare på barna sine».

- Bundet av språkbruk

— I avgjørelsen i barnevernssaken kom han med sterk kritikk av foreldrene. Da har han allerede vurdert saken og er bundet av sin språkbruk, sier advokat Grape.

I brev til Gulating lagmannsrett fastholder sorenskriver Gramstad at han ikke anser seg som inhabil i straffesaken. Det synet ble ikke støttet av lagdommerne.

— Slik lagmannsretten ser det har sorenskriveren med dette utsagn tatt stilling til viktige subjektive og objektive omstendigheter knyttet til straffekravet som er egnet til å svekke hans uhildethet ved pådømmelsen av dette, heter det i kjennelsen fra Gulating.

Bergens Tidende tok kontakt med sorenskriver Gramstad i går, men han ønsket ikke å kommentere saken.

— Det er slik systemet fungerer. Lagmannsretten har behandlet saken, og jeg kan selvsagt ikke kommentere det, sier sorenskriver Gramstad.

Saken mot familien blir nå utsatt og kommer trolig ikke opp før til høsten.