Administrerende direktør Stener Kvinnsland bekrefter at ingen hittil har sagt ja til å ta over sjefsstillingen permanent etter at den forrige klinikksjefen, Robert Bjerknes, sluttet. Stillingen blir straks utlyst for andre gang. Da sjefsjobben ble lyst i vår, var det ingen som søkte.

Tidligere assisterende klinikksjef Britt T. Skadberg fungerer nå som klinikksjef frem til nyttår.

Det er nå over et halvt år siden Bjerknes sa takk for seg som sjef på klinikken. Han er nå tilbake i sin stilling som professor ved Universitetet i Bergen. Bjerknes er spesialist på hormonsykdommer hos barn.

Mediefokus

Barneklinikken har også i løpet av et par års tid fått negativt mediefokus i flere pasientsaker.

Blant annet gjelder dette Kristina-saken. I oktober i fjor fikk Haukeland Universitetssykehus kritikk fra Helsetilsynet for dårlig kommunikasjon med de pårørende til Kristina Hjartåker, som døde etter skadene hun fikk i raset i Hatlestad terrasse i september 2005.

I juli i år kom Barneklinikken på nytt i fokus på grunn av en lignende pasientsak. Foreldrene til kreftsyke Astrid Sætrevik Knutsen ønsket at legene på Barneklinikken skulle kontakte et spesielt amerikansk sykehus for råd om behandlingen. Men legene som behandlet jenten ville ikke etterkomme ønsket. Haukeland Universitetssykehus fikk seinere medhold i en etisk nemnd for standpunktet som legene tok.

Vanskelig å få sykehussjefer

Kvinnsland sier at det generelt er vanskelig å rekruttere til sjefsstillinger i sykehussektoren. Han tror ikke det er noe spesielt med arbeidsforholdene på Barneklinikken som gjør at ingen vil bli sjef der.

— Kan negativt mediefokus på Barneklinikken ha skremt noen fra å søke seg dit?

— Jeg vil understreke at jeg aldri har hørt noen nevne det spesielt. Men sakene som har versert i media om Barneklinikken har vært svært kompliserte og vanskelige. Derfor kan det ikke utelukkes at noen som har vært på nippet til å søke kan vegre seg fordi de ser at mediefokuset kan bli en ekstra belastning, i tillegg til andre utfordringer stillingen krever.

Mellom barken og veden

Hovedtillitsvalgt blant overlegene i Helse Bergen, Kjell Vikenes, er ikke i tvil om at den pressede sykehusøkonomien skremmer kvalifiserte kandidater fra å søke sjefsstillinger på sykehuset. Han bekrefter at han har vært i kontakt med flere leger som vegrer seg mot å søke avdelingsoverlegestillinger.

  • Stillingene blir for krevende innenfor de stramme økonomiske rammene som nå er på sykehuset. Mange føler seg mellom barken og veden. De skal oppfylle kravene styret og sykehuseier setter til økonomiske resultater. Samtidig skal de innenfor trange økonomiske rammer sørge for at pasientene får den medisinske behandlingen de har krav på. Mange leger føler det vanskelig å la de faglige hensynene vike for økonomiske krav.

Vikenes har imidlertid aldri hørt nevnt at det negative mediefokuset på Barneklinikken skal være noen medvirkende årsak til ingen vil bli sjef der.

— Pasientsakene som har vært omtalt i media har vært særdeles vanskelige og kompliserte. Økonomien sliter nok langt mer i den daglige driften, mener han.