BJARNE KVAM bjarne.kvam@bergens-tidende.no

Av politiets straffesaksregister – «Strasak» – går det frem at ingen i hele Norge til nå er anmeldt for uaktsom voldtekt. Bestemmelsen trådte i kraft 11. august i fjor.

– Nei, det er ikke registrert én eneste sak i hele landet til nå, opplyser politiførstebetjent Wenche Bjørngaard i Politidirektoratet til Bergens Tidende.

SV reagerer Det er SV som er den nye lovbestemmelsens «mor». Partiets justispolitiske talskvinne, Ågot Valle fra Hordaland, reagerer. Hun mener en viktig årsak til det manglende antall saker kan være at politiet ikke tar problemet alvorlig nok.

– Det overrasker meg egentlig ikke at det ennå ikke er registrert noen saker. Men det betyr ikke at det ikke forekommer uaktsomme voldtekter. Tvert om vet vi at en lang rekke voldtekter ikke blir anmeldt, og altfor mange anmeldelser blir henlagt, sier Valle.

– Motstanden i politiet har vært stor, sier Valle, og påpeker at Riksadvokaten var imot å kriminalisere uaktsom voldtekt.

Tar saken opp – Justisdepartementet og Politidirektoratet må sørge for en holdningsendring i politiet, slik at uaktsomme voldtekter blir tatt på alvor, sier Valle til Bergens Tidende.

Hun vil ta saken opp med justisministeren i Stortingets spørretime, på bakgrunn av BTs henvendelse.

– Riksadvokaten mener at regelen om uaktsom voldtekt faktisk kan svekke sexofrenes rettssikkerhet?

– Det argumentet har jeg ingen forståelse for. Hele poenget med bestemmelsen er jo at vi vil åpne døren for at flere kvinner skal bli trodd, og at flere voldtekter blir anmeldt.

– Men ting tar tid, og mange kvinner er nok ikke klar over den nye bestemmelsen. Desto viktigere blir det da at politiet tar dette seriøst, sier SV-politikeren.

«Loven for dårlig» Årlig anmeldes ca. 450 voldtekter i Norge. Det tilsvarer 150 på fire måneder. Man skulle tro at det i løpet av en slik periode også ville komme enkelte anmeldelser for uaktsom voldtekt, dersom dette er et problem.

Uaktsom voldtekt har i mange år vært et stridstema blant juridiske eksperter. Strafferettseksperter har stort sett ment at innføring av en slik bestemmelse ikke har noen praktisk hensikt, og i verste fall kan bidra til å svekke rettssikkerheten til sexofre. Det såkalte seksuallovbruddutvalget anbefalte ikke kriminalisering. En av Riksadvokatens arbeidsgrupper analyserte i fjor 123 henlagte voldtektssaker, men fant ikke at en bestemmelse om uaktsomhet kunne ha felt flere påståtte sexovergripere.

Valle viser på sin side til erfaringer fra Canada, der både antall voldtektsanmeldelser og antall domfellelser har økt etter at uaktsom voldtekt ble kriminalisert.

Riksadvokaten sier til Bergens Tidende at det etter fire måneder fortsatt er noe tidlig å si noe sikkert om bestemmelsen om uaktsom voldtekt vil få noen reell funksjon.

fakta/ uaktsom voldtekt

  • Uaktsomhet betyr uforsiktighet eller skjødesløshet. I mange sammenhenger er dette straffbart. Typisk for heleri: Det er ulovlig å kjøpe varer på gaten som man burde skjønne var utbytte av en straffbar handling.
    1. august i fjor ble grovt uaktsom voldtekt gjort straffbart. Det innebærer at mannen burde skjønt at kvinnen ikke ønsket seksuell omgang, selv om hun ikke motsatte seg det. Strafferammen er fem år, mot normalt ti år for ordinær voldtekt.
    • Samtidig ble seksuelt overgrep mot bevisstløs eller sovende flyttet inn i voldtektsparagrafen, slik at strafferammen for dette nå er ti år, mot tidligere fem år.