— Dette var det beste vi kunne håpe på. Nå har jeg fortsatt mulighet til å komme meg ut på fritiden og delta i møter eller gå på kino, sier Ivar Jørdre, som studerer arkeologi hovedfag på Universitetet i Bergen.

Men dagene må han tilbringe i rullestol, og han får drosje på hverdagene fra leiligheten på Kronstad til universitetet.

— Med de varslede kuttene, ville jeg antakelig vært avskåret fra å komme meg ut på fritiden, til å delta i møter eller gå på kino, sier Jørdre til bt.no.

Vedtaket ble gjort etter et forslag fremsatt av Terje Søviknes fra Fremskrittspartiet. Et trettitall funksjonshemmede hadde tatt plass i møtesalen Fylkeshuset da møtet begynte klokken 11. Fylkesrådmannens innstilling gikk ut på å kutte to millioner kroner.

Nedstemt

Dette skulle blant annet skje ved at brukere som får grunnstønad til ekstra utgifter gjennom folketrygden skulle miste retten til stønad gjennom Transportordningen.

Komitéen sa altså nei til dette, og ble enig om at inndekningen av de to millionene fikk man komme tilbake til i forbindelse med budsjettsaken på fylkestinget.

Komitélederen, Bente Bondhus fra Sp, foreslå å ta to millioner fra støtten til båtrutene i fylket, men det ble nedstemt.

Et gjennomgående tema under diskusjonen i komiteen var de mildt sagt uklare signalene fra blant annet Rikstrygdeverket om hvordan nye retningslinjer for støtteordningen for funksjonshemmede skulle forstås og praktiseres.

Magnhild Furdal, KrF, som har ledet en ad hoc-gruppe i denne saken, opplyser at de med kort tids mellomrom har fått opplysninger fra sentralt hold som står i motstrid med hverandre.

— Hvordan kan man vente at vi skal forstå de nye retningslinjene, når selv fagfolk i departementene roter. Og hvilken praksis kan vi da vente ute i kommunene, når alt er så uklart, ble det sagt.

På denne bakgrunn var det bred enighet om at det aller beste var å forlenge dagens ordning på ubestemt tid.