Dette stemmer ikkje, noko Mowatt sjølv korrigerte ved starten av rettsforhandlingane fredag. Ved eventuell stemmelikskap 2-2 skal den meininga som slår gunstigast ut for den tiltalte bli gjeldande. Det vil seie at dersom rettens stemmetal står likt, skal han for skuldspørsmålet sin del frifinnast.

Er det fleirtal for straffskuld, men stemmelikskap i straffeutmålinga, skal den meining som gjev mildast straff bli ståande i dommen.

Alt dette følgjer av straffeprosesslova sin paragraf 35, andre ledd.