Tidligere i sommer skrev BT at Kystverket har anmodet Fylkesmannen i Hordaland vurdere konsekvensene av å la vraket bli liggende der det sank ved Hellisøy ved Fedje. Beredskapsdirektør Tor Chr. Sletner gjorde det klart at pålegget til forsikringsselskapet Gard om å heve vraket står ved lag.

Men Gard har kommet med innvendinger mot kravet, fordi heving vil bli så kostbart at det vil overstige begrensningsbeløpet. Dette beløpet er på 240 millioner kroner, og skal dekke utgiftene til hele redningsoperasjonen og opprenskning av oljesølet.

Overfor BT er det antydet at hevingen som er utført så langt, beløper seg til mellom 100 og 150 millioner kroner, pluss oljerensing til 70 millioner. Heving av akterenden vil komme i tillegg til disse tallene. Etter loven skal det foretas en kost/nytte-vurdering av tiltak mot miljøforurensning.

Tilbake til avsender

Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen har nå sendt saken tilbake til Kystverket. I oversendelsesbrevet vises det til at Hellisøy naturreservat der akterskipet til «Server» ligger, er en hekkekoloni for gråmåse. Mellom 70 og 100 hekkende par hekker der, og dermed er naturreservat et av de største koloniene for arten i fylket. I sommer har imidlertid ikke kolonien vært aktiv. Man regner med at dette har sammenheng med «Server»-forliset, men neppe på grunn av at akterskipet fortsatt ligger på sjøbunnen innenfor reservatet. Det er regnet med at lokaliteten igjen vil bli en viktig hekkekoloni om et år eller to.

Også andre må vurdere

Miljøvernavdelingen regner ikke med at vraket — som er tømt for olje - vil redusere måsenes muligheter for å hekke der. Forholdet må vurderes etter forurensningsloven og naturvernloven. Vurderingene etter naturvernloven er Fylkesmannens anliggende, mens en annen instans må behandle saken etter forurensningsloven.

Fylkesmannen har en klar forventning om at enhver forurensning og fremmedelement blir fjernet fra reservatet. Man ser imidlertid at kostnadene kan bli høye og vil vurdere dispensasjon fra vernereglene dersom søknad blir sendt. Vedlagt en eventuell søknad må det foreligge et kostnadsoverslag for en hevingsoperasjon og Kystverkets uavhengige vurdering av dette kostnadsoverslaget.