I dag skal komité for miljø og byutvikling i Bergen kommune behandle et forslag om en kystsoneplan for Bergen. Den skal gi retningslinjer for arealbruken langs den 379 km lange strandlinjen i kommunen.

Allemannsretten skal sikre folk tilgang til strandsonen både fra land og sjø. Men det bygges i stort tempo, og både naturvernorganisasjoner og sentrale myndigheter er bekymret.

Svært mye av strandsonen i Bergen er allerede bebygd av naust, boliger, kontor— og industribygg. Deler av den uberørte strandsonen består av bratte fjellsider hvor det ikke er mulig å ta seg ned eller opp fra sjøen på vanlig måte. I Nordåsvannet er det så lite funksjonell strandsone igjen, at allemannsretten er illusorisk.

- Stå imot presset

Bergens Tidende inviterte leder i Naturvernforbundet Hordaland, Hilde Kalleklev, og administrativ leder i Bergen og Omland Friluftsråd (BOF), Åge A. Landro, på båttur på Nordåsvannet for å se hvor mye som er igjen av strandsonen. Det ble en nedslående befaring, og illustrerer utfordringene bypolitikerne står overfor.

— Det haster med en kystsoneplan. Næringsinteresser presser på for å bygge i strandsonen. Det er lite ubebygd strandsone igjen i Bergen, så det som fortsatt er tilgjengelig må sikres for allmennheten, sier Hilde Kalleklev. Hun tror en kystsoneplan som er innarbeidet i kommuneplanen gjør det lettere for politikerne å stå imot presset fra utbyggere.

Arbeidet med å utarbeide en kystsoneplan for Bergen begynte i 1998. — Naturvernforbundet har flere ganger etterlyst planen. Derfor er det på høy tid når komité for miljø og byutvikling i dag forhåpentlig vedtar forslaget som foreligger, sier Hilde Kalleklev.

- En seier for allmennheten

Åge A. Landro mener at forslaget til kystsoneplan er godt.

— Dersom hovedprinsippene blir vedtatt, er det en seier for allmennhetens behov for adgang til sjøen. Det er bra at planen sikter mot en funksjonell strandsone og ikke er bundet til fredning i et 100-metersbelte fra sjøen, sier Landro.

Forslaget innebærer ifølge Landro at flere steder får en sammenhengende fri sone fra land via vassdrag til sjø.

Både Kalleklev og Landro gir ros til fagetaten som har utarbeidet forslaget til kystsoneplan. Begge er også enige om at det er behov for flere småbåthavner i Bergen for å unngå at flere områder blir bebygd, og for å samle småbåtene slik at de ikke ligger fortøyd over store områder.

— Vi er opptatt av at det legges til rette flere steder for at småbåter kan sjøsettes fra land. Dette blir mer og mer vrient fordi så mye av strandlinjen blir bebygd, sier Landro.

FOR DE FÅ: Her er allmennheten effektivt stengt ute. I Bergen ligger nøst, private kaier, næringsbygg og boliger med mer eller mindre forseggjorte hager som en ugjennomtrengelig mur mellom sjøen og store boligområderbakenfor.
KNUT STRAND
KNUT STRAND
KNUT STRAND
KNUT STRAND