Fredag blir forslaget til oppstart av planarbeid for Kristianholm, Sandvikstorget og Rosegrenden lagt frem av byrådet. Forslaget innebærer starten på en prosess som skal munne ut i en ny reguleringsplan for området, som i dag er delt opp av en trafikkert vei og dominert av fyllinger og lagerbygg på sjøsiden.

Kristianholm er for lengst blitt landfast, og stikker ut som en knytteneve i Sandviksflaket, men en finger pekende ut mot Byfjorden.

Området er i dag regulert til næring, og inneholder en sjøflyhavn, dykkerfirma og lagerbygg tilhørende Neumann Bygg. På innsiden ligger Sandviksboder Kystkutursenter i gamle, fredete sjøboder.

**Les også:

Akvariet-direktøren ønsker seg til Dokken**

Overtar fra havnevesenet

Mens mesteparten av Kristianholm hittil har vært havnevesenets eiendom, ble det nylig kjent at en planlagt avtale mellom kommunen og havnevesenet vil gi kommunen full råderett over området i fremtiden.

Planetaten i Bergen kommune skriver at hensikten med planen skal være å vurdere blandet bruk, der næring og friluftsinteresser kan fungere best mulig sammen. Samtidig er det viktig å få en sammenhengende sjøfrontpromenade, for å sikre sandviksbeboerne tilgang til Byfjorden. Eventuelt nye boliger vil også bli vurdert i planarbeidet.

Innenfor Sjøgaten bør Sandvikstorget revitaliseres, skriver planetaten. Hovedintensjonen med hele planen er å legge til rette for et lokalt sentrum i Sandviken med utgangspunkt i Sandvikstorget.

Selve torget der Madam Felle-statuen i dag troner som midtpunkt, skal få universell utforming og prioritering av fotgjengere. Det vil bli vurdert et fartsreduserende kjøremønster for å gjøre området mer attraktivt. Dessuten vil planarbeidet bli koordinert med planene for bybane gjennom Sandviken, i følge etaten.

**Les også:

Kontorbygg raserer badeidyll**

Færre biler og lavere fart

Det betyr trolig at det kan bli et planlagt bybanestopp på torget. Planen skal også omfatte den vernede Rosegrenden, en tett trehusbebyggelse som er definert som brannsmitteområde.

Byråd Lisbeth Iversen påpeker i sin innstilling at det i kommunedelplanen er foreslått at den sterkt trafikkerte Sjøgaten gjøres til såkalt miljøprioritert gjennomkjøring. Hun legger til en grunn at en slik løsning inngår i alternativene i planen.

Det vil i så fall bety langt færre biler og lavere fart i det som er gjennomfartsåren i Sandviken i dag. Det er tidligere utredet en løsning der deler av gjennomgangstrafikken kan gå i tunnel gjennom sentrale Sandviken.

Hva synes du om planene? Bruk kommentarfeltet.