I juni i fjor gikk flertallet av politikerne i Bømlo inn for å ekspropriere privat grunn til fordel for et anlegg for kveiteyngeloppdrett.

Det har ført til at grunneierne av det fire mål store området i Håpollen har gått til sak mot kommunen. De påstår at oppdrettsfirmaet Aga Marin AS har brutt leieavtalen, og forstår ikke kommunens konkluderinger.

— Alt vi ønsker er enten å selge eller leie ut tomten til markedspris. Vi tror ekspropriasjonen beror på at de ikke har satt seg tilstrekkelig inn i saksforholdene, sier Nora A. Bremnes.

Hun er en av åtte grunneiere som mener kommunen har opptrådt urimelig i saken. Etter at Aga Marin AS overtok for firmaet Stolt Sea Farm, som avsluttet virksomheten der i 2004, oppsto det uenighet rundt leiekontrakten.

Dette har utløst en tvist mellom grunneierne og Aga Marin AS. Grunneierne har hatt inne to uavhengige meklere som har vurdert tomten til mellom 1 og 1,5 millioner. Aga Marin tilbød 240.000 kr, noe kommunen også har fastslått verdien til.

Rådmannen sier overtakelsen beror på at grunneier og bedriftsledelsen ikke har kommet til enighet. Den samme konklusjonen har både Fylkesmannen og Fiskeri- og kystdepartementet kommet til.

— Kveiteoppdrettsanlegget er viktig i forhold til arbeidsplasser i området. Derfor ekspropriering. Denne type kompetanse kan på lang sikt føre til knoppskyting og nyetableringer, sier rådmann Sverre O. Svarstad.

I morgen møtes partene i Sunnhordland tingrett.