ATLE ANDERSSON

Som BT tidligere har skrevet går byrådet inn for at den svenske interiørgiganten får lokalisere sitt planlagte varehus på inntil 30.000 kvadratmeter i området nord for motorveien på Nyborg.

IKEA har alt inngått kjøpekontrakt med grunneiere og selskapet Nyborg Utvikling om kjøp av et 120 mål stort område. I forslaget til ny kommunedelplan for Åsane sentrale deler, gjør byrådet det helt klart at de støtter denne etableringen.

Både Fylkesmannen og fylkeslandbruksstyret har fremmet innsigelse mot kommunedelplanen. Årsaken er at områdets status som «viktig kulturlandskapsområde» fjernes.

Flytter gravplass

Mye tyder derfor på at det blir miljøvernminister Knut Arild Hareide (KrF) som må avgjøre om grøntområdet mellom Dalavegen og Banntjønn skal åpnes som næringsområde og dermed IKEA-etablering.

Forslaget til kommunedelplan innebærer også at den planlagte kirkegårdsutvidelsen flyttes tilbake til området langs Dalaelven. Bystyret gikk i 2003 inn for at det nye gravplass-området ble flyttet til gårdene Angeltveit og Saurås.

Miljøvernministeren egen partifelle, byutviklingsbyråd Lisbeth Iversen, mener etablering av én stor virksomhet «med tydelig miljøprofil», lettere kan la seg forene med hensynene til natur— og kulturlandskapsverdiene i området.

Bilene «under jorden»

Iversen har gjort det klart at to av premissene for IKEA-utbygging, er at alle parkeringsplassene legges under bakkenivå, eller i varehusets kjeller. Området rundt varehuset skal dessuten avsettes til bydelsparker.

Det blir opp til bystyret å avgjøre om byrådet skal kjøre meklingsrunder med Fylkesmannen om den omstridte IKEA-utbyggingen.

Byrådet forsøker å komme verneinteressene i møte ved å foreslå at det etableres en buffersone rundt Banntjønn, at byggeområdet reduseres fra 120 til 90 mål. 30 dekar foreslås til kirkegård og 60 mål til handelsformål.