I dag har Norge passert fem millioner innbyggere. Ifølge beregninger fra Statistisk Sentralbyrå er vi i skrivende stund 5.000.062 innbyggere i Norge.

Det er 37 år siden vi passerte fire millioner. Den kommende millionen vil medføre langt mer voksesmerter. Statistisk sentralbyrå (SSB) beregner nemlig at det sannsynligvis kun vil ta 16 år før vi kan telle seks millioner innbyggere.

Allerede i 2028 er dette tallet nådd, ifølge den mest sannsynlige prognosen.

Den raske befolkningsveksten som ventes vil legge et særlig sterkt press på de største byene og deres omegnskommuner.

— Byområdene vil få et veldig press på områder som offentlig transport, infrastruktur, boliger, barnehager og skoler, sier Helge Brunborg, seniorforsker hos SSB.

Byene vokser mest

I de mest sentrale kommunene forventes det en befolkningsvekst på rundt 30 prosent frem mot 2030, som er syv prosent høyere enn veksten i hele landet. I Bergen forventes det over 70.000 flere innbyggere. Oslo vil øke med 180.000 personer.

Innvandringen er den viktigste årsaken til befolkningsveksten. Det mest sannsynlige scenarioet til SSB er at antallet innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre vil øke fra 0,6 millioner i 2011 til 1,4 millioner i 2030. I dag utgjør andelen innvandrere og barn av innvandrere 12 prosent av befolkningen. I 2030 vil andelen trolig være doblet.

— Dette vil sette sitt preg på hele landet. Innvandrere vil flytte til alle landets kommuner, men mest til byene. Det berger befolkningsveksten i mange kommuner, men bidrar også til presset på byene, sier Brunborg.

Høy innvandring fortsetter

Den største veksten i innvandringen kommer fra EU-land i Øst-Europa, særlig Polen, Litauen og Latvia.

— Om noen år tror vi innvandringen vil synke fordi norsk økonomi ikke vil være like privilegert i forhold til andre land. Dessuten vil mange andre land trenge arbeidskraften selv, blant annet fordi eldrebølgen vil bli enda sterkere enn i Norge. Likevel vil innvandringen holde seg på et høyt nivå frem mot 2030, sier Brunborg.

Det vil også bli en høyere andel gråhårede personer blant oss. Antall personer på 70 år og over forventes å øke med 65 prosent innen to tiår, en langt høyere økning enn i de yngre aldersgruppene.

— Innvandringen gjør at andelen eldre ikke øker så mye, men den vil likevel øke. I starten vil vi få økt arbeidsstokk, men hvis de østeuropeiske innvandrerne blir værende, vil de også de etter hvert trenge pensjon, eldreomsorg og andre velferdstjenester, sier Brunborg.

Single presser boligmarkedet

I 1960 bodde fire prosent av oss alene. I dag bor hver femte nordmann, 20 prosent av alle over 18 år, alene. Disse legger beslag på 40 prosent av de bebodde boligene i landet, og det er særlig i sentrale bykommuner at det er vanlig å bo alene. Dag Juvkam, forsker ved Norsk institutt for by- og regionsforskning, tror bopreferansene vil fortsette og etterspørselen etter små boliger vil øke. Usikkerheten ligger i hvor og hvordan de kommende innvandrerne vil bo.

— Under forutsetning av at hovedtrekkene fortsetter, vil innvandrerandelen i selve byene øke, det vil være flere single og unge voksne i byene, mens forstedene vil være mer et oppvekstområde for befolkningen av norsk opphav.

Juvkam understreker at han anser SSB sine befolkningsprognoser som svært usikre.

— Den vil kreve at vi fortsetter å ha veldig høy innvandring. Det er bare i noen få år at vi har hatt en svært høy befolkningsvekst. Veksten vil i stor grad avhenge av jobbtilbudet, både i Norge og i andre land, sier han.

- Norges storhetstid

Ifølge den danske fremtidsforskeren Jesper Bo Jensen vokser Norge prosentvis mest i hele Europa. Det gir utfordringer, men samtidig tror han Norge står foran en storhetsepoke.

— Bare de neste ti årene må det skaffes bolig til en halv million flere mennesker. Samtidig betyr det at Norge blir et ungt, dynamisk samfunn. Norge vil bli en magnet for mennesker med høy utdannelse fra hele verden. Mens andre europeiske land opplever stagnasjon og tilbakegang, vil Norge bli berømmet for sin evne til å skape jobber. Danmark har hatt sin storhetstid, Sverige har hatt det. Jeg tror de kommende tiårene blir Norges "window of fame", sier direktøren for Fremforsk, Center for fremtidsforskning i Århus.

— Se til Norge. Det vil bli omkvedet de kommende årene. Kanskje ikke så overraskende for en nordmann, men det vil bli det for en tysker, sier Jensen.

Hvordan tror du Norge blir på vei mot fem millioner?