— Spesielt mange som flyttar på hybel første året på vidaregåande får det tøft, seier Wenche Wannebo, studieleiar ved Høgskolen i Nord-Trøndelag. Ho er i gang med eit doktorgradsarbeid der ho nettopp ser på korleis hybelbuarar klarer seg i vidaregåande skule.

Problemstillinga er høgaktuell på Vestlandet. Både i Hordaland og Sogn og Fjordane blir det no arbeidd med skulebruksplanar som kan føre til nedlegging av fleire vidaregåande skular.

Politikarane i dei to fylka skal i første halvår ta stilling til framlegg om nedlegging av skular og avvikling av linjer som vil gjere langt fleire tenåringar til hybelbuarar.

Over bøygen

— Det er viktig å understreke at det går bra med dei fleste hybelbuarar. Og ungdomane som kjem seg over bøygen første året, veks på det seinare. Men materialet eg har samla inn viser at fleire unge på hybel får problem enn dei som bur heime, seier Wannebo.

Nord-Trøndelag er eit av dei fylka som har flest hybelbuarar. Wenche Wannebo har i sitt doktorgradsprosjekt teke utgangspunkt i dei nasjonale granskingane "Ung i Norge" og tre helseundersøkingar i trøndelagsfylket gjort i 1984–1986, 1995–1997 og 2006–2008. Dei tre granskingane i Nord-Trøndelag blir rekna som største samlinga med helseopplysningar om ei folkegruppe i landet. I tillegg har Wannebo intervjua ei rekkje hybelbuande ungdomar.

Hadde ikkje noko val

Inst inne i Sognefjorden, så langt du kan kome før Sognefjellet byrjar, budde Eivind Steig i 16 år. Så måtte han flytte på hybel.

Det var i grunn ikkje noko val.

- Så langt inne i Luster som eg kjem frå, er alle nøydde til å flytte på hybel. Det går buss klokka seks om morgonen, men den tar nesten to timar. Og busstoppet er fem kilometer unna, seier Steig (17).

På hybelen, eit steinkast eller så frå Os vidaregåande skule, deler eleven i anleggsteknikk kjøkken, stove og bad med tre andre.

Best og verst

17-åringen seier at det var «godt å kome seg litt vekk» frå heimbygda Fortun i Luster, der det bur rundt 150 menneske.

Det beste med å flytte: Fridomen.

- Fridomen er god. Du gjer som du vil. Ingen går og passar på deg. Men det gjer jo at du må passe på deg sjølv, også.

Sjølv tenkjer han at han veks på å bu for seg sjølv, når han først har kome over bøygen det er å flytte ut tidleg.

- Du blir meir sjølvstendig. Du lærer at du må ta vare på deg.

Det verste med å flytte: At økonomien ikkje er så særleg god. Og at det kan bli einsamt på hybelen. Særleg i helgane.

- Du sit meir aleine når du bur på hybel. Eg vil tru mange tenkjer meir når dei er aleine. I helgane reiser mange heim. Nokre helgar er eg berre heime og ser på filmar, seier 17-åringen.

Tryggleiken heime

- Eg saknar familien min, det er ikkje så ofte eg ser dei. Men eg tilpassar meg, seier han.

Hadde han hatt valet mellom å flytte på hybel eller hatt skule så nær at han kunne budd heime, er svaret kontant:

- Heime. Utan tvil. Det er i heimemiljøet du er trygg. Då eg flytta, kjende eg ikkje ei sjel i nærleiken. Det er meir risky.

Jenter ekstra utsette

Eit av funna under doktorgradsarbeidet er at hybelbuarar blir meir depressive.

— Det går sjeldan så langt at dei får diagnosar, ungdomane blir altså ikkje erklært sjuke. Men dei får i mykje større grad psykiske plager enn sine jamaldringar som bur heime. Og spesielt jentene slit med slike vanskar.

— Men er det ikkje også ein tendens i heile samfunnet at denne aldersgruppa, frå 15 til 18 år, slit med meir psykiske problem no enn før?

— Det er rett. Men det mine undersøkingar viser, er at hybelbuarar er ekstra utsette.

Flyttar heim

Unge som flyttar heimanfrå for å gå på vidaregåande, hamnar også oftare i gruppa unge som utviklar risikofylt åtferd. Dei brukar meir alkohol, spesielt midt i veka. Og dei skulkar oftare.

Wannebo har ikkje data som viser om fleire hybelbuarar droppar ut av vidaregåande, men her viser ho til ein rapport frå NIFU (Nordisk institutt for studiar/studium av innovasjon, forsking og utdanning) frå 2005 som konkluderer med at fråfallet er størst mellom hybelbuarar. Det blir rekna som fråfall dersom ein elev ikkje har fullført vidaregåande fem år etter at ungdomen starta utdanninga.

— Men det vi derimot kan sjå er at ein del hybelbuarar sluttar i løpet av første året og flyttar heim. Ofte startar dei då på nytt året etter, seier Wannebo.

Heimlengsel

— Du seier første året er bøygen for mange. Kvifor?

— Eg trur vi har med å gjere 15-16-åringar som blir stilt overfor utfordringar som for dei fleste unge er vanskeleg. Dei skal inn i ein ny bustad, ordne sin eigen økonomi, lage mat, vaske klede, stå opp. Det er mykje å halde styr på for ein tenåring som har budd heime heile livet.

I intervjua Wenche Wannebo har gjort med hybelbuande unge er også saknet av familien ein gjengangar.

— Mange seier at dei var i konflikt med foreldra og krangla ein god del før dei reiste ut. Men når dei kjem på hybel, lengtar dei likevel heim.