Det er Navarsetes utspill i dagens BT, om at regjeringen i sin kommende boligmelding vurderer å gi kommunene råderett over tomter som ikke bygges ut til boliger, som har skapt sterke følelser i bergenspolitikken.

BT har tidligere skrevet at Bergen kommune har vedtatt planer for 8500 boliger som ikke er blitt bygget ut, fordi utbyggerne av ulike årsaker har valgt å legge prosjektene på is.

Byråd Filip Rygg (KrF) er likevel svært negativ til at regjeringen i boligmeldingen vil foreslå å øke kommunenes mulighet til å ekspropriere tomter som ikke blir bygget ut i tråd med reguleringsplanen.

— Lukter kommunisme

— Dette lukter jo kommunisme. Ideologisk er det veldig betenkelig at kommunene bare skal kunne overta tomter. Dette griper inn i eiendomsretten. Vi trenger ikke amputere folks frihet for å løse dette problemet, sier Rygg i dagens BT.

Det får Tina Åsgård (SV), bystyrerepresentant og medlem av komité for miljø og byutvikling, til å reagere.

— Jeg har ikke sett Rygg komme opp med noen briljante, nye ideer for å løse problemet, som også han anerkjenner er der. Da synes jeg han bør se nøye på dette forslaget, som er konstruktivt og godt fra kommunalministeren, sier hun.

Åsgård reagerer også på beskyldningen om kommunisme.

— Hvis dette er kommunisme, da er jeg kommunist! Det er ingen i bystyret som protesterer på at det offentlige eksproprierer til veibygging. Det skjer hele tiden, og er tydeligvis helt greit. Men når det er boligbygging som er formålet, da ropes det om kommunisme, sier SV-politikeren.

- Gisler for utbyggere

Hun mener lokalpolitikerne altfor ofte blir gisler for utbyggere som vil ha viljen sin, og truer med at ellers blir det ingen utbygging i det hele tatt.

— Det er derfor ikke sjelden at flertallet i komiteen jenker seg i tråd med utbyggers ønsker. Dette er et alvorlig problem for demokratiet, og det er også alvorlig at utbygging ikke skjer slik demokratisk valgte organer ønsker, sier hun.

— Vi må se på hvordan kommunene kan få større råderett over tomter som ligger i sentrumsnære pressområder. Da vil kommunene kunne slippe å sitte og vente på at områdene skal bygges ut, sier Navarsete.

Hun ser for seg en ordning der kommunene får rett til å ekspropriere tomtene etter et visst antall år, slik at de kan bygge dem ut i regi av kommunale tomteselskap.

- Er et inngrep

— Vi i Senterpartiet liker ikke ordet ekspropriasjon, men vi er nødt til å se på hvordan vi kan få fart i boligbyggingen. Da kan dette være ett tiltak, sier Navarsete.

Hun medgir at en slik ordning vil være et inngrep i det frie markedet og den private eiendomsretten.

— Derfor må vi ha en gjennomgang av dette rent juridisk for å se på hvilke muligheter vi har. Vi ønsker oss ikke tilbake til statlig regulert boligmarked. Det er vanskelig å pålegge tomteeiere å bygge ut tomten sin, men vi må kunne gi kommunene muligheter til å styre utviklingen, sier hun.