— Troldhaugen er veldig viktig for Bergen, og kommunen vil skaffe seg totaloversikt over planforslagene som er under utarbeidelse. Vi vil legge stor vekt på helheten og hensynet til Edvard Griegs hjem som turistattraksjon og nasjonalt symbol. Ikke noe må få forringe stedet og omgivelsene, forsikrer byråd for byutvikling, Lisbeth Iversen (KrF).

— Troldhaugen er definitivt et fredningsverdig anlegg, sier seksjonssjef Ulf Holmene hos Riksantikvaren til Bergens Tidende. Han gjør det klart at fredning kan bli utfallet hvis noen foretar seg noe som kan true et kulturhistorisk så viktig monument.

Ønsker dialog

— Nå ønsker vi dialog med kommunen og byantikvaren for å se hvordan vi kan sikre disse kulturhistoriske verdiene. Om relativt kort tid vil vi foreta en befaring og gjøre oss kjent med alle planene for området, forklarer Holmene.

I fjor vår sendte Norges Miljøvernforbund et fredningsforslag til Riksantikvaren. Det omfattet hele komponisteiendommen og tilstøtende områder.

— Vi ønsker områdevern helt sør til Skjoldabukten, slik at verken blokkbebyggelse eller endringer i landskapsformene blir tillatt, sa Kurt Oddekalv ved den anledning. Miljøverneren la til at en fredning først vil bli meningsfull hvis den omfatter «litt av plassen rundt og roen for at folk skal forstå at her gikk det an å komponere noe».

Fredningsforslaget er registrert hos Riksantikvaren, men ikke tatt stilling til. Skulle forslaget bli tatt til følge, vil det ikke bli noe av Troldhaugens planlagte forsknings- og formidlingsbygg. Det er tenkt innplassert i haugen hvor «Ceciliehuset» tidligere lå, mellom dagens museumsbygg og veien inn til Villaen.

Styret tenker seg et «internasjonalt kulturelt signalbygg», og Sundt arkitekter har utarbeidet et skisseforslag. Bygget skal gi rom for musikkforskning, publikumsmottak og en museumsbutikk. Det er meningen at man skal kunne gå tørrskodd fra nybygget til museumsbygget og Troldsalen.

Ikke fredet

Da kulturminister Trond Giske (Ap) nylig besøkte Troldhaugen, fikk han en presentasjon av prosjektet og bønn om å bidra med seks millioner kroner. Selv skal kommunen bruke åtte millioner, og håpet er at bygget står ferdig til mai 2007, Griegs jubileumsår.

Men byantikvaren har foreløpig ikke sett noe til planene, bekrefter Siri Myrvoll overfor BT.

— Jeg regner med at de kommer til oss etter hvert, legger hun til.

— Rent formelt kan eierne reise bygget. Verken Troldhaugen eller området er fredet etter kulturminneloven, konstaterer Ulf Holmene. Men han tar det for gitt at når det planlegges bygg på et så viktig kulturminne, vil saken først bli forelagt antikvariske myndigheter. Da er det en fordel å få avklart de antikvariske interessene så tidlig som mulig i prosessen.

Planene per i dag

Status for planene som berører Troldhaugen, er i dag slik:

  • Miljøvernforbundets fredningsforslag: Til behandling hos Riksantikvaren. Byantikvaren er nylig blitt bedt om å komme med sin kommentar, det er foreløpig ikke gjort. Miljøvernforbundet ba om at kommunen nedla bygge- og delingsforbud for det aktuelle områ det inntil Riksantikvaren har konkludert. Så har ikke skjedd, men byråd Lisbeth Iversen opplyser at man til denne tid heller ikke har behandlet planer som ville gitt hjemmel til bygging eller fradeling. Nå r Troldhaugens egne byggeplaner kommer på hennes bord, vil hun imidlertid måtte ta stilling til kravet fra Miljøvernforbundet.
  • Utbyggingen i Skiparviken: Skjoldnes Panorama og Veidekke planlegger å reise 230 boenheter med byggehøyde fra to til seks etasjer. Planområdet dekker 58 dekar og deles av Rv 553. Forslaget omfatter også badeplass og privat småbåthavn. Riksantikvaren og Fylkesmannens miljøvernavdeling ga innsigelser. Man frykter at båttrafikken vil bli en støykilde for Troldhaugen, dessuten at et jorddekket lokk over Rv 553 ved søndre utløp av Troldhaugtunnelen vil føre til mer trafikkstøy og støv på komponisteiendommen. Nå har tiltakshaver levert et revidert utkast som er til andre gangs saksbehandling i fagetaten.Ikke søkt om nybygg
  • Grieg-brødrenes byggeplaner: En gammel avtale med kommunen sikrer tre Grieg-brødre retten til å bygge boliger på Troldhaugens nabotomt. Bygging kan også være aktuelt ned mot alleen som fører inn til komponisthjemmet. Det er brødrene som eier selve Troldhaugveien, og atkomst til de nye boligene vil skje langs og krysse denne veien. Nå arbeider tiltakshaver med å kartlegge kulturminneverdiene i området, og byantikvaren sier seg fornøyd med det de hittil har sett. Først når kulturminnegrunnlaget er utarbeidet, kan detaljplanleggingen begynne. Fø lgelig har kommunen ennå ikke mottatt planforslag.
  • Nybygget på Troldhaugen: Finn Wetteland, seksjonssjef for private planer i etat for byggesaker og private planer, opplyser til BT at seksjonen ikke har registrert «søknad eller noe annet» . Han understreker at alle byggesaker behandles på vanlig måte og at det faktum at Troldhaugen er i kommunal eie, ikke betyr at man fraviker vanlig praksis
NYBYGGET: Slik ser Sundt arkitekter for seg at det planlagte bygget på Ceciliehaugen skal se ut med sitt østvendte inngangsparti. Karten viser hvor bygget er tenkt plassert i forhold til de øvrige bygningene på Troldhaugen.