• Flere av bestemmelsene har ikke nødvendig lovhjemmel.
  • Måten vann— og avløpsetaten har lagt frem bestemmelsene på, kan neppe sies å være i tråd god forvaltningsskikk.
  • Forslaget er ikke begrunnet, og lider av betydelige svakheter.
  • Det er ingenting ved høstens Giardia-epidemi som tilsier beskyttelseshensyn ut over det normale.

Dette er noen av de kritiske kommentarene fra Grønn etat i høringsuttalelsen til de nye klausuleringsbestemmelsene for nedbørsfeltene til Svartediket og Sædalen vannverk.

Protester

Vann- og avløpsetaten foreslår en rekke restriksjoner på aktiviteter i de byfjellsområdene som ligger innenfor det berørte området. Det vil i praksis vil si nesten hele området fra Sædalen, over Vidden og Rundemanen til Sandviksfjellet. BT har tidligere omtalt protester fra Bergen Turlag og Bergens- Skog og Træplantingsselskap.

Grønn etat, som blant annet har Byfjellsforvalteren og fagmyndigheten for skogsdrift under sine vinger, levner også forslaget liten ære.

Her er et noen av de mange ankepunktene fra Grønn etat.

Forbud mot skogsdrift i nedbørsfeltet til Sædalen vannverk og deler av Svartediket vannverk:

- Forslagene er ikke faglig begrunnet. Det er ingen grunn til å forvente mer forurensning med dagens skogdrift. Områdene vil uten tvil bli mindre attraktive som friluftsarena hvis skogen ikke skjøttes, mener Grønn etat, som også påpeker at vann- og avløpsetaten «ikke har skogfaglig kompetanse». Beiteforbud: - Å nedlegge forbud står ikke i forhold til forurensningsfaren fra beitende sau i Byfjellene. Moderat beitetrykk gir et variert og åpent landskap, og det å treffe på sau i fjellet har en verdi i seg selv. Uten beiting vil Byfjellene i mye større grad bli preget av krattskog som er tyngre å ferdes i, mener Grønn Etat. Forbud mot fiske , telting, opphold ved Svartediket og arrangementer i nedbørsfeltet: - Forslagene til bestemmelser er ugyldige. Det er ikke hjemmelsgrunnlag i Oreigningsloven for å begrense allmennhetens rettigheter til ferdsel og opphold i utmark. Det kan også stilles spørsmål ved om bestemmelsene, som griper så sterkt inn i folks rettigheter i området, er i tråd med god forvaltningsskikk, mener Grønn etat. Det er Mattilsynet som har ansvar for å lage forskrifter som kan regulere folks rettigheter i området.

«Maktkamp»

Grønn etat reiser også spørsmål ved om det overhodet er behov for nye klausuleringsbestemmelser for vannkildene, etter at drikkevannet nå blir sikret med to hygieniske barrierer.

Høringsuttalelsen avslører også en intern kommunal «maktkamp» om forvaltningen av Byfjellene. Grønn etat mener de fleste kravene til drikkevannskildene kan ivaretas gjennom Forvaltningsplanen for Byfjellene og Bruksplanen for Fløyen, som er utarbeidet av nettopp denne etaten.

— Det er viktig at byens befolkning har ett kontaktpunkt i kommunen når det gjelder forvaltningen av Byfjellene. Dette kontaktpunktet ligger i dag i Grønn etat. Dette kontaktpunktet bør bygges videre ut, og ikke nedbygges slik de foreslåtte bestemmelsene kan medvirke til, skriver Grønn etat.