Samtidiig som Stortinget i dag diskuterte hva som kan gjøres for å hindre møteulykker, skjedde en ny slik dødsulykke på E 136 ved Ålesund. En trailer krasjet med en møtende personbil. Men Marit Arnstad mener det er mer enn flere midtrekkverk som må til for å bedre trafikksikkerheten.

Bedring, men

Antallet dødsulykker på norske veier har gått kraftig ned de siste årene. For 2012 ble tallet 154, det laveste siden privatbilismens barndom.

— Og dette er bra, regjeringen skal ha skryt for det. Men vi må likevel videre ned, sa Høyres Øyvind Halleraker, som tok opp saken med samferdselsministeren i Stortinget tirsdag.

— Ett dødsfall i trafikken er ett for mye, la han til.

Helt konkter ville Halleraker ha en forpliktende plan i Nasjonal Transportplan med konkrete mål for videre utbygging av midtdelere langs de mest trafikkerte veiene våre.

Andre problemer

Men det ville ikke statsråd Arnstad. Tvert imot, hun ønsket ikke se isolert på møteulykker mellom to biler som det dominerende problemet i norsk trafikk.

Hun viste til at utforkjøringer er et nesten like stort probem: 34 prosent av dødulykkene skyldes utforkjøring, mens 37 prosent skyldes front-mot-front-kollisjoner.

Statsråden viste også til at Vegdirektoratet fra høsten vil skjerpe inn kravet til stadard på vegbanen.

— Vi har et etterslep på utbedringer av riksvegnettet på 30 til 40 milliarder kroner, etter mange års forsømmelse.

Myke tarfikanter

Hun sa også at mens ulykker mellom kjøretøy har gått gledelig ned, har vi sett en beskjeden økning av ulykker der myke trafikanter som gående og syklister er involvert.

— Vi må derfor de det samlete bildet når vi kommer med forslag til forbedringer i NTP. Og Marit Arnstad lovet at planen vil inneholde mange konkrete tiltak i så måte.