— Alle bør ha interesse av at denne saken havner i forhørsretten, ikke minst på grunn av sakens prinsipielle interesse, sier jussprofessoren.

Bergen parkeringsselskap mener det var uaktsomt av Ole-Chr. Fotlands kone, Ane Nøtsund, å fylle bensin i stedet for diesel på tanken, og viser til veitrafikklovens paragraf 31. Bernt mener at bruken av denne paragrafen er høyst diskutabel.

— I denne paragrafen fastslås at også uaktsomme overtredelser er straffbare. Men i denne saken var det jo ikke overtredelsen i seg selv som var uaktsom. Uaktsomheten var at det ble fylt feil drivstoff, selve «overtredelsen» - at bilen stoppet og ble stående, kunne jo føreren rett og slett ikke forhindre. Parkeringsselskapets standpunkt innebærer at enhver nødstopp som kan tilbakeføres til feil fra førerens side med hensyn til vedlikehold, drivstoff med mer, anses som brudd på veitrafikkloven. Det er i alle fall meget langt fra opplagt, og personlig er jeg svært skeptisk til en slik utvidende tolking av en straffebestemmelse, sier Bernt.

Han reagerer også på at klagen fra Ole-Chr. Fotland blir avvist helt kategorisk, under henvisning til at det var hans kone som skulle ha klaget.

— Fotland bruker formuleringen «vi» i klagebrevene sine, og selv om Fotland undertegner alene, fremstår brevet som noe ekteparet står sammen om, og hvor han har fått fullmakt av sin kone til å opptre på hennes vegne. Dette burde P-selskapet tatt skritt for å avklare ved en henvendelse til ektefellen, og ikke bruke klagefristen som en felle, sier Bernt, som viser til at i andre sammenhenger hvor feil person har sendt inn klage eller anket enn dom, er vanlig praksis at det gis en kort frist til å rette opp eventuelle feil. - Parkeringsselskapets opptreden her er mildt talt ufin, mener Bernt