Psykisk syke som ikke får behandling eller boliger. Offentlige dokumenter som ikke blir arkiverte. Skoler og barnehager som ikke leverer tjenester som innbyggerne har krav på. Dette er blant bekymringene kommunens egne ansatte bærer på i arbeidshverdagen.

Funnene kommer frem i en ny rapport laget av revisjonsfirmaet Deloitte.

ELDREOMSORG: Høyt sykefravær, stor grad av vikarbruk og utfordringer med ufaglært arbeidskraft trekkes frem som problemer i eldreomsorgen.
BT ARKIV

De har fått ansvaret med å gjennomgå kommunens tjenester og regnskap, for å se om kommunen overholder sine lovpålagte tjenester.

— Her er det åpenbare områder som man bør ta fatt på så fort som mulig, sier gruppeleder for Ap, Harald Schjelderup, til BT.

Han har lest den over 100 sider lange risikokartleggingen. Rapporten fra Deloitte tar for seg hele kommunens tjenestetilbud. Deretter har selskapet plukket frem 86 tjenesteområder der de mener det er risiko for at kommunen ikke etterlever regelverket.

Intervjuet flere

44 av disse punktene faller inn under kategorien «høy risiko», mens resten karakteriseres som «middels risiko».

Les hele rapporten fra Deloitte her

Arbeidet Deloitte har gjennomført for å komme frem til funnene inkluderer blant annet:

Gå gjennom en rekke dokumenter som blant annet årsmeldinger, budsjetter og økonomiplaner de siste årene, levekårsundersøkelsen samt tilsyn gjennomført i kommunen.

Hente ut offentlig statistikk fra KOSTRA.

Intervjue samtlige byråder samt politiske gruppeledere.

Sende ut en elektronisk spørreundersøkelse til alle enhetslederne i kommunen. 209 personer svarte innen fristen.

I spørreundersøkelsen svarte lederne på hvilke områder de mener det kan være risiko for manglende regeletterlevelse.

På bakgrunn av dette analysearbeidet har Deloitte karakterisert en rekke områder i risikosonen.

Som den utvalgte oversikten BT presenterer på siden dreier det seg om alt fra manglende rapportering om kritikkverdige forhold i kommunen og manglende kontroll på offentlige anskaffelser, til risiko for at barn ikke får den spesialundervisningen de har krav på i skolen.

Bryter reglene

Når det gjelder journalføring og offentlighet skriver Deloitte at alle sakspapirer ikke blir arkivert. Dette fører til en risiko for at Bergens innbyggere ikke får den informasjonen de har krav på.

RUSMISBRUKERE: Rapporten peker på en mangel for tilrettelagte boliger til rusmisbrukere.
BT ARKIV

Rapporten peker også på en mangel for tilrettelagte boliger til rusmisbrukere. Her slås det fast at det er en risiko for at kommunen ikke holder seg innenfor lovens regler.

På bakgrunn av undersøkelsen sin mener Deloitte også at det er risiko for dårlig kvalitet og regelbrudd i barnehagene. Årsaken er et høyt sykefravær og manglende vikarbudsjetter.

Via sin politiske rådgiver Haakon Thuestad sender byrådsleder Monica Mæland (H) en kommentar til resultatene. Her påpeker hun at Bergen er en stor kommune med over 16.000 ansatte og 300 resultatenheter.

— Da er det alltid en risiko for at regelverk ikke etterleves eller at politiske vedtak ikke følges opp. Derfor har vi jevnlige forvaltningsrevisjoner for å sikre nettopp dette.

BARNEHAGER: På bakgrunn av undersøkelsen sin mener Deloitte også at det er risiko for dårlig kvalitet og regelbrudd i barnehagene. Årsaken er et høyt sykefravær og manglende vikarbudsjetter.
BT ARKIV

— Mye som lyser rødt

Mæland mener kartleggingen fra Deloitte gir et grundig oversiktsbilde over hvor det er risiko for at mål ikke nås eller regler ikke følges.

— Jeg tror denne kartleggingen blir et viktig verktøy for kontrollutvalget de neste årene.

Schjelderup stiller spørsmål ved om det er nok ressurser til å følge opp alle risikoområdene som skisseres.

— Her må det vises en vilje fra byrådet til å sette av nok ressurser.

Han mener man kan stille store spørsmål ved om innbyggerne får de tjenestene de har krav på i kommunen.

— Denne rapporten peker på alt fra byggoverskridelser og mangelfull journalføring til manglende tilbud innen helse og omsorg. Det er mye som lyser rødt.

Fakta om rapporten

  • Overordnet analyse for Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016 er utarbeidet av revisjonsfirmaet Deloitte på oppdrag for Kontrollutvalget i Bergen kommune.
  • Over 108 sider tar den for seg alle kommunens tjenesteområder og definerer hvilke som bør være gjenstand for nærmere undersøkelser.
  • Deloitte vant i fjor anbudskonkurransen om å gjennomføre revisjonstjenester for kommunen, etter at den gamle kommunerevisjonen ble konkurranseutsatt.

Hva synes du om funnene i Deloitte-rapporten? Si din mening i kommentarfeltet under!

BARNEHAGER: Brudd på regelverk knyttet til personvern i barnehager trekkes frem.
BT ARKIV