bt.no vet at Høyre-byrådet i Bergens sine evige konflikter med fylkesmann Lars Sponheim er en sterk medvirkende årsak til at Erna Solbergs parti nå sier stopp. De vil ikke lenger at regjeringen skal overprøve kommunene, i sak etter sak.

Derfor har de foreslått et program der de punkt for punkt punkterer oppgavene som i dag ligger til staten og fylkesmannens embete. De vil begrense fylkesmannens mulighet til legalitetskontroll og klagebehandling.

Ikke minst vil de fjerne fylkesmannens mulighet til å bruke skjønn når han overprøver kommunene. Høyre vil også opprette et eget organ som skal løse tvister mellom staten og kommunene.

Bestemme lokalt

Statlige innspill og innsigelser i arealsaker skal samordnes. For eksempel vil Høyre gi større lokalt ansvar innenfor strandsonepolitikken og motorisert ferdsel i utmark. Høyre vil overføre forvalteransvaret for lokale verneområder til kommunene.

Det samme gjelder oppgaver innenfor landbruk, miljø og natur. Kommunene skal selv avgjøre konsesjon til mikrokraftverk. Kommunene kan overta fylkesveier og ansvaret for kollektivtrafikken. Videreutdanning skal flyttes fra fylket til kommunene, og kommunene skal selv få bestemme skjenketidene.

Norske kommuner skal også få et helhetlig ansvar innen barnevernet, og den statlige BUF-etat skal legges ned.

Lokal makt

Da Høyre la frem sitt forslag til nytt partiprogram tirsdag, var lokaldemokrati og lokal medbestemmelse et viktig punkt. Høyre fortsetter sin kamp for færre og større kommuner, men de vil ikke bruke tvang i første omgang.

Derimot vil de legge ned fylkeskommunen, og overføre oppgavene til «kommuner som har en robust størrelse»

På spørsmål fra bt.no om hva som er en robust kommune, svarte programkomiteens leder Bent Høie, at det er en kommune som er så stor at den kan løse de oppgave som de tar over fra fylkeskommunen. Det vil si innen utdanning, helse, kultur, samferdsel, næring og regional utvikling.

— Men vi vil ikke sette noe tall på hvor stor en slik kommune skal være, la han til.

Langt vei for tog

Selv om Høyre var en pådriver for å utrede hurtigtog i Norge, har dette ikke fått noen sentral plass i programmet de neste fire år. Det heter at «man på lengre sikt bygger et nett for høyhastighetsbane i Sør -Norge, dersom det er lønnsomt».

I liket med andre parti prioriterer Høyre det såkalte InterCity-triangelet på det sentrale Østlandet, og skinnegående transport i og rundt de store byene.

Her vil Høyre i regjering sørge for at staten tar et større og mer forpliktende finansielt ansvar.

Partiet vil bruke delvis private løsninger (OPS), og samtidig øke bruken av oljepenger til infrastruktur.

Bergensbanen nevnes ikke med ett ord. Heller ikke fergefri E39, Kyststamvei mellom Kristiansund og Stavanger. Stad skipstunnelen, som har vært utredet i 30 år, skal utredes videre, i forslaget til Høyres program.

Hva mener du om Høyres programforslag?

PROGRAMSJEFEN: Bent Høie, programkomiteens leder i Høyre.
SCANPIX