Det helt nye i Høyres program for samferdsel er en samlet nasjonal motorveiplan.

— Den skal legge grunnlag for motorveier mellom de største byene i landet, sa programkomiteens leder, Bent Høie, da han presenterte stortingsprogrammet for de neste fire årene.

Ideen er ikke ny. Fremskrittspartiet har i mange år ivret for motorveistandard mellom Oslo og Bergen, og fra hovedstaden til Stavanger og Trondheim. Nå kommer Høyre etter.

Full InterCity-utbygging

— Ja, nå er tiden i hvert fall inne for å utrede det, sa Høyres generalsekretær Lars Ryssdal til BT da planene ble kjent i Stortinget mandag morgen.

På jernbane går altså Høyre inn for full utbygging av InterCity-triangelet, det vil si Lillehammer-Halden-Skien. Der slår de følge med SV.

Flere andre partier har gått inn for en redusert satsing på InterCity, bare til Hamar-Fredrikstad og Larvik. Dette for å skaffe penger til Ringeriksbanen, som vil forkorte Bergensbanen med en drøy time.

Dette prosjektet er ikke nevnt i Høyres program.

Derimot heter det at partiet vil prioritere krysningsspor på viktige godstraseer, og konkurranseutsette flere togstrekninger for persontransport.

Ikke fergefri E39

Mens regjeringen har gått inn for fergefri E39, har Høyre ikke dette med i sitt program. Det gjelder for øvrig generelt, Høyre lover ingen konkrete veiprosjekt i programmet de skal styre etter de neste fire årene.

Derimot skriver de mye om planlegging, organisering og finansiering av veisektoren. Partiet vel redusere dagens planleggingstid fra ti til fem år, og ta i bruk Offentlig-Privat-Samarbeid (OPS) i stor grad.

Det heter også i programmet at «Høyre vil legge hensiktsmessige vei— og jernbanestrekninger inn i egne prosjektselskaper for raskere realisering».

Og til slutt skriver Høyre om gjengangeren, skipstunnelen under Stadlandet: «Høyre vil vurdere Stad skipstunnel som et OPS-prosjekt.»