Gruppene har samordnet sine prioriteringer innen samferdsel.

— Vi har over tid måttet slåss for fergefri kyststamvei mellom Bergen og Stavanger, men på møtet i Bergen var det full enighet om viktigheten av at regionene bindes sammen av et godt stamveinett, sier Tom Kristian Nilsen, gruppeleder for Høyres fylkestingsgruppe i Hordaland.

Møtet var et ledd i forberedelsene partiet gjør til fremleggelsen av Nasjonal Transportplan.

  • I dette arbeidet er det viktig å finne prosjekter som det er nasjonal oppslutning om. At hele kyststamveien, E18 og E39, utvikles til fullgod standard ser alle er viktig, sier Nilsen.

Andre interregionale satsinger Høyremøtet går inn for er:

***** Realisere utbygging av E6 til fullgod standard.

***** Byområdene må videreutvikles og prioriteres som nav i det nasjonale transportsystemet, med stor vekt på kollektivtrafikk.

***** InterCity-triangelet i østlandsområdet med fullverdige dobbeltspor.

***** Krysningsspor på Bergensbanen og Sørlandsbanen.