Den 30 år gamle faren ble i Bergen byrett i november 2000 funnet skyldig i legemsbeskadigelse, legemsbeskadigelse med døden til følge og for ved mishandlinger grovt å ha krenket sine plikter overfor sin datter. Datteren døde på Haukeland sykehus 2. november 1999 som følge av et større brudd på hodeskallen.

Byretten dømte ham til fem års fengsel, men både påtalemyndigheten og den domfelte anket dommen i byretten inn for Gulating lagmannsrett, som i september i fjor skjerpet straffen til sju års fengsel.

Fredag opprettholdt Høyesterett enstemmig dommen fra Gulating lagmannsrett.

I domspremissene legges det vekt på at skadene på datteren har vært påført ved flere anledninger og over tid, og isolert sett ville medføre en lengre ubetinget fengselsstraff.

Retten mente også at domfeltes personlige forhold får en helt underordnet betydning ved bedømmelsen av de meget grove straffbare handlingene, og fant derfor ikke at den fastsatte straffen var for streng.

I tillegg til fengselsstraffen må mannen også betale 70.000 kroner i erstatning til barnets mor.

(NTB)