«Store deler av vegen går gjennom tildels tett bebygde områder. Det gjelder spesielt gjennom grendene Søfteland og Vallaheiene og ned mot Skjoldskiftet. For beboerne medfører den store trafikken, med høy tungtrafikkandel, store støybelastninger og andre nærmiljøulemper. Høy ulykkesfrekvens skaper i tillegg utrygghetsfølelse. Vegen representerer selvfølgelig også en vesentlig barriere der den deler opp bebygde områder.

Hastighetsrestriksjoner, dårlig vegstandard, mange konfliktpunkter med lokaltrafikk, fotgjengeroverganger m.v. medfører en lav reisehastighet på strekningen. Vegen er et svakt ledd i stamvegnettet som skal sørge for effektiv transport av personer og gods over lange strekninger».