— Vi vil rendyrke et fagmiljø med spisskompetanse innenfor de tunge spesialfeltene, sier politimester Geir Gudmundsen i Hordaland politidistrikt.

I dag er det slik at de samme etterforskerne og juristene jobber med alt fra småkriminalitet til drap

I den nye felles krimenheten, skal et utvalg etterforskere og påtalejurister jobbe utelukkende med de tyngre sakene innenfor samtlige kriminalområder, og ha ansvar for hele politidistriktet.

— Kompleksiteten av sakene politiet skal jobbe med blir mer omfattende. Gir man noen fagmiljøer innenfor etterforskning og påtale muligheten til å spesialisere seg ytterligere innenfor sine områder, vil vi sikre at kvaliteten blir ivaretatt, sier Gudmundsen.

Uenighet om modell

Den felles krimenheten, som mest sannsynlig vil holde til ved Politihuset i Bergen, er blitt utredet av en arbeidsgruppe det siste året.

Gruppen har blant annet besøkt Agder politidistrikt, hvor de jobber ut fra en tilsvarende modell som den Gudmundsen presenterte for sine folk i går.

Innstillingen som ble overlevert politimesteren, var imidlertid ikke entydig. Ett alternativ var å beholde dagens situasjon, et annet å få en felles etterforskningsenhet, uten å inkludere påtalejuristene.

Gudmundsen valgte i går å gå inn for det tredje alternativet – en felles krimenhet som skal bestå av både etterforskere og påtalejurister.

— Det er en beslutning fra min side, forankret både i det arbeidet arbeidsgruppen har gjort, og det som fremkommer i politianalysen, sier Gudmundsen.

- Burde vært involvert

Planen videre er å inkludere fagforeningene i prosessen, i tråd med det som følger av hovedavtalen.

— Dimensjonering av enheten må vi komme tilbake til, det er ikke tatt noen endelig beslutning om detaljene, sier Gudmundsen.

Kjetil Rekdal, lokallagsleder for Politiets Fellesforbund i Hordaland, sier han ikke har fått noe informasjon om planene om en felles krimenhet.

— Vi har ikke vært involvert i denne utredningen, sier han.

Det mener han de burde ha vært.

— I enhver omstillingsprosess er ofte involvering ett av suksesskriteriene. Det hadde vært positivt om fagorganisasjonene hadde vært involvert fra starten av, sier Rekdal.

Lokallagslederen vil ikke konkludere i forhold til hvordan de stiller seg til den nye enheten.

— Vi må ta dette ut til medlemmene og diskutere det, sier han.

Ifølge Gudmundsen har fagforeningene vært informert om arbeidet.

— Men det er riktig at de ikke har vært involvert i selve arbeidsgruppen. Nå har vi fått en utredning fra en bredt sammensatt arbeidsgruppe, så vil fagforeningene komme inn i forhold til det videre arbeidet.

Varsler nye grep

Beslutningen om den nye enheten ble lagt frem på et ekstraordinært møte i går. Gudmundsen innkalte lensmennene og stasjonslederne i politidistriktet.

På møtet gikk de gjennom det regjeringsoppnevnte Røyksund-utvalget sin rapport om «rikets tilstand» i politietaten.

— Det blir en rekke nye grep fremover, ettersom vi får studert rapporten mer nøye, sier politimesteren.