I dag blir det klart at staten er med på Hordaland-satsinga med tilskot og oppbakking gjennom Innovasjon Norge.

Heile 80 bedrifter og utdannings— og forskingsinstitusjonar er omfatta av næringsklynga som etablerer Ekspertsenter for undervannsteknologi (EUT) med adresse CCB-basen på Ågotnes.

Uavhengig av om ekspertsenteret i dag får departemental godkjenning som eit ettertrakta, såkalla Norwegian Centre of Expertise (NCE), er initiativtakarane i Hordaland godt i gong med eit forpliktande klyngesamarbeid.

Dei vil skapa verdas leiande utviklingsmiljø og ta nye marknadsdeler innan olje- og gassutvinning til havs, blant anna i nordområda.

4000 arbeidsplassar

— Undervassområdet er i kolossal vekst internasjonalt, påpeikar prosjektleiar Hallvard Høydalsvik i Ekspertsenter for undervannsteknologi. Han har bakgrunn frå SINTEF/Marintek.

Senteret vil konsentrera satsinga til etablerte miljø på Ågotnes, Straume, Mongstad, Stord og i Bergen. Målet er å dobla aktiviteten i undervassindustrien i Hordaland dei neste fem åra.

24 næringsklynger har søkt om status som norsk ekspertsenter. EUT på Ågotnes er etter det Bergens Tidende kjenner til blant dei seks som no får godkjenning.

Undervassklynga i Hordaland omset årleg for åtte milliardar kroner og representerer totalt rundt 4000 arbeidsplassar. Bedriftene, med Aker Kværner Subsea og FMC Kongsberg i spissen, har 50 prosent av verdsmarknaden for teknologistøtte til olje- gassproduksjon på havbotnen.

Millionstøtte - Vi utgjer eitt av verdas tre tyngste område innanfor denne teknologien. I Europa trur eg ingen konkurrerer med oss, seier prosjektleiar Hallvard Høydalsvik.

— Det vi har bygt opp som oljenasjon, kan dessutan vera nyttig å ta med seg når olje-Noreg ein gong skal byggjast ned, seier Høydalsvik. Han meiner ei støtte til ekspertsenteret over statsbudsjettet vil gje innovasjonsarbeidet meir kraft.

Ei årleg statsstøtte til EUT på fem til sju millionar kroner dei neste ti åra føreset at medlemsbedriftene løyver tilsvarande summar.

Innovasjon Norge og Kommunal- og regionaldepartementet offentleggjer i dag kva næringsklynger som får NCE-status.