363 søkere fikk ja i fjor, tre ganger flere enn i nummer to-fylket Sør-Trøndelag.

Helt nye tall fra Miljøverndepartementet viser også at Hordalands-kommunene i fjor ga 75 flere dispensasjoner fra byggeforbudet i 100-metersbeltet enn i 2001.

I 2002 mottok kommunene i Hordaland hele 478 dispensasjonssøknader, en økning på 87 fra året før. Mindre enn en fjerdedel fikk avslag på ønsket om å bygge nær fjæresteinene.

Av de 251 søknadene som kom inn i andre halvår i fjor, dreide 96 seg om nye bygg, inkludert naust og uthus. Ellers handler mange av søknadene om anleggelse av brygger og andre tiltak.

Mens kyst— og fjordfylket Hordaland dominerer statistikken med nesten 25 prosent av alle strandsonesaker i landet, hadde Sogn og Fjordane til sammen 140 søknader i fjor, hvorav 112 ble innvilget. Det er omtrent som året før.

For landet totalt sett, viser statistikken at byggeboomen i strandsonen har flatet ut på et nivå på rundt 1900 saker.

Miljøvernminister Børge Brende er tilfreds:

— Utviklingen kan sies å være under kontroll, sier Brende. Han vil nå forenkle kommunenes innrapportering til bare å omfatte nye bygninger.

— Det er nye bygg som kan være til hinder for allmenn ferdsel og for naturkvalitetene, særlig der nye områder tas i bruk, sier han.