Det opplyser Halvard Romarheim. Han leder kontrollkommisjonen ved tidligere Sandviken Sykehus, som er en del av psykiatrisk avdeling i Helse Bergen.

Romarheim innrømmer at kontrollkommisjonen i de fleste tilfeller aldri klarer å oppfylle tidsfristen som loven setter for klagebehandling.

— Da måtte vi hatt større ressurser til disposisjon. Dessuten måtte vi hatt møte en gang i uken. Det har vi ikke kommisjonen kapasitet til, sier Romarheim.

Han påpeker dessuten at det i mange tilfeller kan være gode grunner til at klagen ikke blir behandlet innenfor tidsfristen.

— Blant annet kan det være at pasienten ønsker saken utsatt, eller at faglige utredninger som har tilknytning til pasientens situasjon ikke er ferdigskrevet fra sykehusets side. Vi bestreber oss på å holde tidsfristen, men i praksis er dette ofte umulig, sier Romarheim, som til daglig er dommer i Gulating lagmannsrett,

Ifølge den siste årsrapporten fra kommisjonen, ble det i 2002 levert inn 87 klager på vedtak om tvangsbehandling ved Sandviken.

Av de 63 klagene kommisjonen behandlet som gjaldt innleggelse etter tvangsbehandling, ble 30 avslått. 19 var utskrevet før kommisjonen fikk tatt saken opp til behandling. Bare syv fikk medhold fra kommisjonen. Syv pasienter ble overført til frivillig behandling før saken kom opp.

Kommisjonen behandlet 18 saker som gjaldt klager på bruk av tvang under skjerming på sykehuset. I en av sakene ga kommisjonen klageren medhold. Fem klager ble avslått og åtte klager ble trukket tilbake før de ble avslått.