— Skansetunnelen var jo ment å gi oss full opprenskning i trafikken over Bryggen. Men vi må være voksne nok til å tenke oss om dersom nye trafikktall viser at vi ikke lenger trenger å bygge Skansetunnelen, sier Johan Horn, som er Høyres samferdselspolitiske talsmann i Bystyret.

— Men først må vi få de nyeste trafikktallene på bordet, legger han til.

Statens vegvesen har statistikk som forteller at trafikken over Bryggen var 18.200 pr. dag i 1993, mens den var 11.800 pr. dag i 2005.

I BTs oppslag mandag om fremtidens veisystem i Bergen kom det frem at planleggere både i kommunen og i Statens vegvesen derfor stiller spørsmål ved behovet for å bygge Skansetunnelen.

Ligger i kommunen

— Målet med Skansetunnelen var jo å fjerne trafikken over Bryggen. Men nå spør vi oss om dette målet virkelig er så viktig sett i forhold til andre mål, sier konstituert plansjef Mette Svanes.

— Vi har jo gjennomført fysiske tiltak på Bryggen. Kjørefeltene er lagt om og innsnevret. Fotgjengerne styrer nå trafikken i stedet for lysene. Dette har gitt betydelig mindre trafikk over Bryggen, sier senioringeniør Magnus Natås ved Statens vegvesen til Bergens Tidende.

Natås vil likevel ikke komme med noen anbefaling om hva som bør bli skjebnen til Skansetunnelen.

— Saken ligger hos Bergen kommune. Det er opp til politikerne der å gjøre de nødvendige vedtak, sier Natås.

Arne Jakobsen, A, mener for sin og partiets del av kommunen bør holde fast på Skansetunnelen. Bare den kan avlaste Bryggen så mye som kommunen ønsker.

Nestformann i Bergen Frp, Torkild Åmland, sier til BT at de ikke har oppfattet noe som skulle gi grunn til å endre deres standpunkt, som er at Skansetunnelen må bygges.

Tom Skauge fra SV sier Skansetunnelen isolert sett vil være en god ting for Bryggen. Men SV er likevel imot tunnelen, fordi partiet vil ha frem mer langsiktige løsninger som demper trafikkpresset inn mot Bergen sentrum.

Sak til våren

Ansvarlig byråd for Skansetunnelen, Lisbeth Iversen, lover BT at hun vil legge frem en sak om Skansetunnelen våren 2007.

— Vi har en del utfordringer. Det dreier bl.a. seg om antikvariske forhold. Sprengning og boring kan ha følger for grunnvannstanden og dermed berøre Bryggen.

— Kan det tenkes at risikoen for Bryggen blir så stor at hele tunnelprosjektet må oppgis?

— Det er det altfor tidlig å si. Men vi håper at disse forholdene være klarlagt i saken som fremlegges til våren, sier Lisbeth Iversen.

NED VED FESTPLASSEN: Hvis Skansetunnelen bygges, vil den ene inngangen nokså sikkert bli Christies gate, på høyde med Festplassen. ILL. TOR SPONGA