«Trugsmålet» om dette vart framsett i brev datert 23. januar. I brevet gjer seksjonsdirektør Christian Levinsen det kjent at han vil møta fram i Vallavik 27. januar for å underteikna kontrakten på oppdraget med stålarbeida på Hardangerbrua.

Og tysdag 27. januar vart alle kontraktane om byggjing av Hardangerbrua underteikna.

Levinsen viser samstundes til brev som gjekk frå Højgaard til Statens vegvesen i vekene etter at tilboda på Hardangerbrua var opna 4. november. I desse breva gjer Højgaard greie for ulike omstende som dei meiner gjev dei rett til å auka tilbodet sitt ut over sitt opphavlege, på 761 millionar kroner.

Står på kravet I brevet av 23. januar skriv Christian Levinsen at Højgaard held fast på kravet om regulering av tilbodsprisen, slik det er gjort greie for i breva som var sende før jul. Og han avsluttar slik: «Der tages således forbehold for på et senere tidspunkt, at anlægge sag mot Statens vegvesen, med påstand om regulering af kontraktsummen i overenstemmelse dermed».

Samanlagt ville desse påslaga auka Højgaard sin pris til bortimot 900 millionar kroner.

For ordens skuld: det ville framleis vera langt opp til næraste konkurrent, American Bridge, som gav eit tilbod på 1,1 milliard kroner.

Kjem ikkje på tale Prosjektleiar for Hardangerbrua, Øyvind Søvik, seier til BT at det ikkje kjem på tale å diskutera noko endring av tilbodet frå Højgaard.

– Etter at tilbodet er levert inn, har selskapa ein frist til å vedstå seg tilbodet. Fristen her var 29. januar. I denne perioden er det ikkje høve til å føreta seg noko som helst med tilbodet som er levert. Ein tillbydar er bunden av sitt tilbod. Det betyr samtidig at han ikkje kan avvisast berre fordi han prøver å få til endringar av tilbodet. Det ville vera ein altfor lettvint veg å koma seg ut av konkurransen på, om han skulle ynskja det, seier Øyvind Søvik.

Han legg til:

– Etter at kontrakt er underskriven kan ein ta opp alt som vilkåra i kontrakten gjev høve til. Men i kontrakten mellom Højgaard og Statens vegvesen er det ingen ting som opnar for å ta opp noko til ny diskusjon. Det som står i brevet frå Højgaard om mogleg søksmål betyr difor ingenting.

Påkallar klagenemnda Hjå American Bridge er det no uvisse om kva dei skal gjera vidare. Selskapet leverte det nest beste tilbodet på ståldelen av Hardangerbrua. Gjennom advokatkontoret Vogt & Wiig gav American Bridge inn klage med påpeiking av fleire punkt der dei meinte at Højgaard ikke oppfylte krava som var sett i tilbodskonkurransen. American Bridge truga og med søksmål.

Statens vegvesen avviste klage måndag 26. januar.

American Bridge sin representant, Arne Røen på Voss, opplyser til bt.no at dei no vil levera saka inn til vurdering hjå Klagenemnda for offentlege anskaffelser, KOFA.

KONTRAKTSIGNERING: Christian Levinsen bind danske MT Højgaard til å levera stålkonstruksjonane ril Hardangerbrua langt billegare enn konkurrentane.Til venstre sit Klaus Hanseni Veidekke klar til å skriva kontrakt om betongarbeidet.
Arne Hofseth