Av Hilde Onarheim

gruppeleder, Høyres bystyregruppe

styremedlem, Bergen Hjemmehjelp KF

Åpenhet om hjemmetjenestene vi tilbyr våre eldre, har ikke alltid vært selvsagt. Gjennom året som har gått siden hjemmetjenesten ble organisert i et kommunalt foretak, har man oppdaget mange forhold ved tjenesten som sannsynligvis ikke ville ha kommet frem i lyset under den gamle organiseringen. Foretaket Bergen Hjemmetjenester KF har hatt sin andel innkjøringsproblemer og motstanden var stor fra de ansatte da omorganiseringen ble gjennomført i 2005. Men i dag vil så godt som ingen tilbake til «den gamle ordningen». Dette er positivt! Ikke bare får vi på bordet hvor skoen trykker og hvor tjenestene kan bli bedre, men vi har også kunnet gjøre forbedringer direkte gjennom foretakets styre. Og styret har vedtatt en rekke endringer som bidrar og skal bidra til et bedre tjenestetilbud for brukerne, og bedre arbeidsvilkår for de ansatte.

I tillegg har byråd Trude Drevland varslet gjennomgang og forbedring av informasjon, at vedtakstid bedre skal ta hensyn til boligtype og funksjonsnivå hos den enkelte bruker. Samtidig forsøker styret og byråden i fellesskap å «gjenerobre skjønnet» når det gjelder oppgaver og tidsbruk innenfor hjemmetjenesten. Vedtakene oppleves ofte som for detaljerte og firkantede, og kan dermed føre til at brukeren ikke får dekket sine behov, og den ansatte føler at han/hun ikke kan gjøre jobben tilfredsstillende. Kanskje burde heller kunde og hjemmehjelper enes om oppgavene når oppdraget starter? Men for å endre dette må staten innvilge oss et prøveprosjekt som dispenserer fra lovverket vi i dag rammes uheldig av.

Fylkesmannens tilsynsrapport er et viktig signal til oss politikere om at tjenestene som Bergen Hjemmetjenester KF yter, kan bli bedre. Vi skal ta den på alvor. Samtidig er det viktig at man erkjenner at dagens organisering gjør det lettere å føre tilsyn. Det gir våre eldre større trygghet når de får tjenester fra kommunen.

Se også debattinnlegg side 53