Det anslås at opptil 230.000 barn i Norge lever med foreldre som ruser seg. En del av disse barna er allerede før fødselen skadet av morens rusmisbruk. I fjor var det registrert 90 barn under 15 år i Hordaland som er født med alkoholskade. Trolig er det langt flere, mørketallene er store. I tillegg kommer barn som er født med skader etter mors narkotikamisbruk.

Gravide rusmisbrukere i Bergen får nå et tilbud som trolig er unikt i Norge, når den forsterkede delen av Solheimsviken helsestasjon åpner. Her skal gravide rusmisbrukere fra hele byen få hjelp av jordmor, lege, psykolog og barnevernskonsulent.

Nyfødt med abstinens

— Vi retter oss mot to grupper kvinner. Den ene er tunge narkomane, der rusmisbruket er tydelig, men graviditeten ofte oppdages sent. Den andre gruppen er kvinner som ruser seg mer i det skjulte. Her oppdages graviditeten tidlig, mens mors rusmisbruk i noen tilfeller ikke oppdages før det ligger et barn med abstinenser på fødestuen. Andre ganger oppdages det først under oppveksten når barnet har atferdsproblemer. Vi må sette inn tiltak så tidlig som mulig, slik at fosteret blir minst mulig skadet, sier jordmor Rita Bendiksen, som er prosjektleder for «Rusfri start på livet» på Solheimsviken helsestasjon.

— Vi har allerede kontakt med fem gravide rusmisbrukere og to som har født, og vil gradvis få overført flere kvinner og familier fra Kvinneklinikken og andre instanser frem til den offisielle åpningen i september, sier Bendiksen.

Skjult rusmisbruk

— Den økende bruken av partydop og blandingsmisbruk kommer til å forsterke problemet med barn som skades i mors mage. Kvinner som for eksempel ruser seg på ecstasy og amfetamin kan ha et relativt stort misbruk, uten at de har vært i kontakt med hjelpeapparatet. Helsestasjonen skal også bidra til at leger og jordmødre i Bergen får kunnskap om hvordan rusmisbruk hos gravide kan avdekkes og hvilke hjelpetilbud disse kvinnene kan få. All bruk av rus er skadelig for et foster, sier jordmoren.

Ingen mødre ønsker å skade sitt barn. Gravide rusmisbrukere plages ofte av skam og skyldfølelse fordi de vet at de utsetter barnet sitt for fare.

— De bagatelliserer ofte sin egen rusmisbruk, men vet samtidig at det er feil det de gjør. De er urolige for at de kan skade barnet, men trangen til å ruse seg er sterk. Disse kvinnene må velge mellom rusen og barnet, og ofte må de endre forholdet til kjæresten sin fordi han også ruser seg. Da må vi hjelpe paret med å finne løsninger. Noen ganger betyr det at far ikke er hjemme hvis han er ruset. På den måten kan han skjerme mor og barnet de venter. Det er lettere for henne å sprekke når partneren ruser seg i nærheten, sier Bendiksen.

— Vi snakker med både mor og far, og ber dem se for seg situasjonen med en baby. De færreste kan se for seg at de holder et spedbarn og samtidig ruser seg. Målet er å hjelpe paret slik at de får et friskt barn, kan ha omsorgen for barnet i hverdagen og bli gode nok foreldre. Det finnes mange hjelpetiltak som kan tilbys gravide rusmisbrukere og deres partner, både i tiden før og etter fødsel.

Kan tvangsinnlegges

— Noen gravide rusmisbrukere velger å skjule seg for hjelpeapparatet. Sosialtjenesten kan tvangsinnlegge gravide som ruser seg, men alle hjelpetiltak skal være prøvd før man tyr til tvang, sier Bendiksen.

Kvinnene som skal være med på «Rusfri start på livet» må levere urinprøver under tilsyn minst hver 14. dag. Dersom flere prøver viser spor av narkotika eller alkohol, meldes dette til sosialtjenesten. Deretter blir det vurdert om det er nødvendig med flere hjelpetiltak eller tvangsinnleggelse.

— Mange gravide ønsker å bli testet ofte som et middel til å holde seg borte fra rusen. Graviditet gir som regel kvinnene en sterk motivasjon til å bli rusfrie, sier Bendiksen.

— Rusmisbrukende gravide får tilbud om langt tettere oppfølging enn andre gravide. med samtaler, tilrettelegging av boforhold og økonomi, samt andre ting de trenger hjelp til. De gravide får også spesialistoppfølging fra Kvinneklinikken med flere ultralydundersøkelser enn vanlig. Det settes inn mye ressurser til en gravid kvinne som har et rusproblem.

Kan bli fulgt opp

Etter fødselen kan moren, barnet og eventuelt også faren bli fulgt opp i inntil to år av Solheimsviken helsestasjon.

— Barnets omsorgssituasjon må vurderes kontinuerlig. Foreldrene trenger mye hjelp og oppfølging i småbarnsperioden, sier Bendiksen.

Alle gravide i Bergen kan henvende seg til Solheimsviken med spørsmål om rus. Henvendelsene kan være anonyme, og man trenger ikke henvisning fra lege.

<b>RUSFRI START PÅ LIVET:</b> Gravide rusmisbrukere får et unikt tilbud når den forsterkede delen av Solheimsviken helsestasjon åpner. - Vi vil sette inn tiltak så tidlig så mulig, for å hindre at fosteret skades av rus, sier prosjektleder Rita Bendiksen. <p/> FOTO: FRED IVAR UTSI KLEMETSEN