– Når Hordaland loves 300 fattige millioner årlig, er dette bare ennå et forsøk fra regjeringen på å føre velgerne inn i en forventning om at de skal gjøre noe stort, sier Skansen. – Det er vi ikke tjent med.

– Provosert

En analyse bystyret fikk utført i fjor viste at Bergensregionen har et investeringsbehov på 37 milliarder innen samferdsel. Da kan det synes som om veien er lang frem til de fire viktige tunnelene fra Eikås, Nyborg, Arna og Skansen kan bygges.

– Jeg blir provosert over at man i departementets forslag til nasjonal transportplan ikke har klart å komme med et eneste forslag som kan settes i gang før 2019, sier Skansen, som ser flere muligheter til løsning på samferdselsfloken i Åsane og Bergen.

– Dersom ikke Staten vil ta regningen, må vi gjøre det på vår egen måte, sier han.

– Historien viser oss at dette er noe vi har lange tradisjoner for både i Bergen og Åsane, fortsetter han, og trekker frem både byggingen av Neevengården (senere Sandviken sykehus) og Eidsvågstunnelen som gode eksempler på prosjekter man har fått til uten statlig støtte.

Hellig ku

Ifølge Skansen er problemet med transportplanen at den ikke tar for seg de lange linjene, men behandles av sentrale politikere for hvert eneste budsjettår.

– Jeg mener at det trengs en mer langsiktig planlegging, slik at samferdselsprosjekter kan vedtas for en mye større ramme og tidshorisont.

– Vil ikke dette bli begrenset av handlingsregelen?

– Høyre er opptatt av ansvarlighet, og har stor respekt for handlingsregelen. Men vi tror ikke at veibygging er det som har størst konsekvenser for denne, sier han, og hevder at handlingsregelen er blitt en hellig ku for det politiske miljøet i Oslo. Også Statistisk sentralbyrå sier nå at det ikke har så stor negativ konsekvens for økonomien at man bruker mer penger på vei. Dag Skansen er likevel kritisk til FrP, som tar til orde for å dekke hele behovet for samferdselsmidler over statsbudsjettet uten å ha en faglig underbygging av dette budskapet.

Navarsete bløffer

– Vi kan ikke drive politikk basert på tilfeldig synsing, sier han, og mener at FrP sine forslag innebærer en type uansvarlighet som kan føre til store konsekvenser for samfunnsøkonomien.

– Dersom FrP kommer til makten ved neste stortingsvalg, kommer de nok til å få føle konsekvensen av en slik overbudspolitikk, sier han, og sammenligner dette med de løftene de rød-grønne gikk til valg på.

– De lovet å avskaffe fattigdommen, eldreomsorgen skulle skinne, det skulle vann i alle offentlige bassenger og så videre. Det var ikke måte på hvor bra alt skulle bli. Dette ligner på den samferdselspolitiske lovnaden FrP nå gir, der de setter seg imot alle andre løsninger enn statlig finansiering.

Også de rød-grønne mangler en helhetlig samferdselspolitikk ifølge Skansen.

– Når statsråd Navarsete og statsminister Stoltenberg nå lover Hordaland 300 fattige millioner årlig, er dette bare ennå et forsøk på føre velgerne inn i en forventning om at de skal gjøre noe stort. Dette er ikke noe løft, men en bløff. Det er vi ikke tjent med.

Langsiktig plan

Bergen kommune betaler allerede mer i moms enn det de får i støtte fra Staten. Samtidig er avgiftene på bilbruk helt i verdenstoppen.

– Da må enhver se at dette ikke henger på greip, sier han.

Løsningen innebærer et skippertak, der Staten over en tidshorisont på 10-15 år må vedta de manglende 37 milliardene.

– Disse må øremerkes både veier og kollektivtransport, slik at befolkningen får de ytelser man med rimelighet har krav på, sier Skansen.

En viktig del av en slik langsiktig plan er å ta næringslivet og private utbyggere med på laget. Steen & Strøm er villige til å gå i dialog med det offentlige om finansieringen av E39 forbi Åsane senter – med lokk over mot C-feltet. Coop, Ikea og andre større aktører vil også ha interesse av dette.

Private utbyggere

– Store deler av veistrekningen fra Griggastemma til Nyborg vil kunne bygges med bidrag fra næringslivet, sier Skansen.

– Sammen med den kostnadsreduksjonen en langsiktig planlegging innebærer, vil dette kunne finansiere et sted mellom 25 og 40 prosent av veistrekningen.

– Ser handlingsregelen forskjell på bruk av private og offentlige penger?

– Egentlig ikke. Men Byggenæringens landsforbund har regnet ut at et samarbeid mellom offentlige og private aktører vil gi 20 prosent reduksjon i investeringene. Da er det snakk om store besparelser. Vi må heller ikke glemme alle de positive bieffektene av å satse på samferdsel, sier han, og lister opp færre trafikkdrepte, store miljøgevinster og bedre effektivitet på transporttjenester – som i siste ledd gir reduserte priser.

Bompenger

En annen ting som vil kunne kjøle ned økonomien i større veiprosjekter er bruk av bompenger.

– Vi har hele tiden en intern diskusjon i Høyre om bruk av bompenger, sier Skansen.

– Jeg mener at vi må være villige til å la brukeren betale for å kjøre på gode veier og for å få kollektivtransporten frem. Norge finansierer allerede store deler av veisystemet med etablerte bompengeordninger.

– Det har vært en suksess i Bergen?

– Ja. Slik samfunnet er bygget opp i dag, blir det banalt å sette seg mot bompenger. Folk er villige til å betale for bruk av veiene, så lenge de holder en viss standard og det ligger et effektivt kollektivsystem som en del av denne pakken.

– Gjelder dette også den mye omtalte rushtidsavgiften?

– Opposisjonspartiene AP, SP, SV og Rødt er veldig ihuga tilhengere av køprising. Det er en tanke som handler om å begrense veibruken i stedet for å løse floken.

Køprising

Dersom en småbarnsfamilie skal nå to barnehager før de kommer på jobb, er de avhengig av å bruke bil for å rekke frem til arbeid innen rimelig tid. I tillegg er svært mange avhengige av bilen i sitt arbeid – ikke minst grunnet manglende vei- og kollektivløsninger.

– Da blir ikke køprising en løsning, men en straff. Jeg ønsker at man heller priser veistrekninger der man bygger ut. Hvis det er slik at handlingsregelen og det politiske miljøet i Oslo ikke klarer å sette i gang byggingen av viktige veiprosjekter, må vi gjøre det på vår måte. Da er brukeren ett element – sammen med private utbyggere og statlige kroner.

Bystyret vil bli presentert for de samferdselspolitiske planene til Dag Skansen i oktober. Før det vil han legge ideene frem for deler av det politiske miljøet.

– Jeg skal ha et møte med AP, KrF, FrP og noen til, forteller han, men tar det ikke for gitt at forslaget blir vedtatt i bystyret.

– Utfordringen er nok FrP, som er motstander av alt som handler om bompenger. Men det at man reiser debatten er i seg selv et mål for mitt vedkommende.

Magne Fonn Hafskor
Magne Fonn Hafskor