Fylkesmannsembetet feller følgende dom over byggearbeidene i strandlinjen på landbrukseiendommen på Lygra i Lindås kommune:

  • Det er utført ulovlige terrenginngrep som kommunen blir pålagt å følge videre opp med avbøtende tiltak.
  • Tillatelsen til å sette inn fem vinduer i sjøbu oppheves.
  • Moloen får bestå.

Kritisk til sprengning

Fylkesmann Oddvar Flæte tar i bruk sterke ord om byggearbeidene til toppbyråkraten i nabofylket. Særlig er han kritisk til sprengingen av fjell i sjøkanten. Masseuttaket og skjæringen blir karakterisert som «vesentleg meir radikal enn det kommunen la til grunn i si vurdering».

– Vi ser på dette forholdet som sterkt kritikkverdig både for tiltakshaver og entreprenør. Gjennomføring av terrenginngrepet må karakteriseres som ulovlig, skriver fylkesmann Oddvar Flæte i rapporten.

Det er nå kommunens ansvar å pålegge avbøtende tiltak. Det betyr å prøve å rette opp igjen skaden.

– Skaden er gjort, men vi ber altså kommunen rette det opp så godt som mulig. På godt nynorsk heter det å bøte når du har hull i en sokk: Det blir liksom ikke som før, utdyper Flæte overfor BT.

Men at det er ulovlig, betyr likevel ikke at Bakkebø kan straffes.

– Det er et brudd på plan— og bygningsloven. Spørsmålet om straff er det opp til påtalemyndigheten å vurdere, sier juridisk sjef Arvid Mellingen hos Fylkesmannen.

– Vesentlig terrenginngrep

Heller ikke veien som er anlagt ned til sjøen uten dispensasjonssøknad kan forsvares, ifølge Fylkesmannen.

Ifølge rapporten la kommunen til grunn at terrenginngrepene kunne vurderes som et mindre tiltak på en landbrukseiendom, og som dermed kunne fritas fra strandsonevernet.

Fylkesmannen er uenig i denne regeltolkingen. I strandsonen er det generelt byggeforbud. Veien er dessuten ikke bygd for å sikre landbruksdriften, men for å skaffe tilkomst for anleggsmaskiner i forbindelse med molobyggingen, ifølge Fylkesmannen.

– Etter vårt syn er vei og masseuttak ikke nødvendig av hensyn til landbruksdriften, og det utgjør et vesentlig terrenginngrep som derfor skulle vært vurdert som en dispensasjonssak, skriver Flæte.

– «For liberal»

Også fasadeendringen på Bakkebøs sjøbu får gjennomgå. Han fikk nemlig satt inn fem vinduer i den tidligere mørklagte buen uten å søke kommunen om løyve.

Det var gjennom tips fra publikum at kommunen fikk kjennskap til fasadeendringen. I ettertid godkjente de likevel vinduene, selv om en slik tillatelse normalt skulle vært behandlet som en dispensasjon fra LNF-formålet i kommuneplanen, ifølge rapporten.

Lindås kommunes vedtak får karakteristikken «for liberal». Fylkesmannen opphever vedtaket med et pennestrøk. Det betyr at kommunen må vurdere fasadeendringen på ny.

Også landbruksdirektøren får krass kritikk for å ha satt inn vinduer uten skriftlig godkjenning.

– En må kunne forvente at en person som har en lederstilling i det statlige apparatet, som er vant til å håndtere disse lovene, også kan bruke dem. Det er særlig grunn for dem som har slike stillinger å opptre korrekt, sier Oddvar Flæte til BT.

– Svært urimelig

Lindås kommune får videre kritikk for å ha godkjent moloen, stikk i strid med tilråding fra settefylkesmannen i Sogn og Fjordane – og uten at saken ble politisk behandlet.

I utgangspunktet mener Fylkesmannen at kommunen aldri skulle gitt dispensasjon til moloen. Den 15 meter lange bølgebryteren får likevel bestå, blant annet fordi fylkesmannsembetet i Sogn og Fjordane ikke påklagde vedtaket fra kommunen.

– Det vil fremstå som svært urimelig om vedtaket skulle omgjøres til skade for tiltakshaver nå, ettersom både kommunen godkjente tiltaket og settefylkesmannen ikke fant grunnlag for sterke innvendinger i høringsrunden, skriver Flæte.

Lindås-ordfører Astrid Byrknes (KrF) hadde i går ikke lest rapporten, og ønsker derfor ikke å kommentere kritikken mot kommunen.