Byrådet har vedtatt en prioriteringsliste over hvor de enorme stein— og jordmassene som tas ut under byggingen av ny E39 Rådal - Svegatjørn skal plasseres.

Mangelen på godkjente reguleringsplaner for slike steindeponi har vært en av årsakene til at bompengesøknaden for den nye veien mellom Bergen og Os fortsatt ikke er oversendt Stortinget for behandling.

Totalt skal det finnes plass til hele 2,4 millioner kubikkmeter overskuddsmasser. Statens vegvesen forutsatte opprinnelig at massene kunne deponeres på

Flesland, men har fått beskjed fra Avinor om at deres mottak av steinmasser ikke lenger er tilgjengelig.

Byråd Filip Rygg (KrF) påpeker i sin saksutredning at arbeidet med slike reguleringsplaner er godt i gang, og at de ikke vil legge hindringer i veien på utbyggingen. Han har følgende prioriterte liste over tilgjengelige deponi:

1. Hordnesskogen / Hordnesvegen

Byråden er kommet til at kommunen bør akseptere at disse to lokalitetene tas i bruk for deponering av masser fra E39. Deponeringen vil skje ved kortest mulig transport på det offentlige veinettet. Samtidig legges til grunn at kommunen og vegvesenet komme til enighet når det gjelder den varslede innsigelsen overfor foreslått rekkefølgekrav om oppgradering av Skeievegen inkludert g/s-veg. Totalt ca 1,5 mill m3. ## 2.Gang- og sykkelveg langs Bjørgevegen samt friområde i Sælevatnet

Vegvesenet kan levere stein til prosjektet, men ønsker ikke å ta kostnadene med bygging av selve gang og sykkelvegen. Byråden er enig i at spørsmålet om finansiering av gang- og sykkelveien må tas opp gjennom behandling av byggeprogrammet for Bergensprogrammet. Å anvende steinmasser til oppgradering av denne stamlinjen for gang- og sykkelveinettet vil utgjøre en konkret ressurs for byutviklingen.

3. Langeholmen ro- og padleanlegg

Byråden viser til at vegvesenet sier de kan levere stein ved Langeholmen, men ønsker ikke å ta kostnader ut over selve steinleveransen. Det er flere interessenter som arbeider for å finansiere idrettstiltakene. Byråden legger til grunn at dette vil være en aktuell lokalitet der det kan oppnås god samfunnsnytte. Området er samtidig også påpekt som aktuelt for utskipning av masser til bruk av etablering av friområde i Skiparvika.

4. Skiparvika

Byråden erkjenner at siden planarbeidet ikke er sluttført er heller ikke spørsmålet om privat deltakelse i opparbeidelse av friområdet klarlagt. Når Statens vegvesen kun tar ansvar å levere steinen ved Langeholmen, blir Skiparvika et tungt prosjekt å gjennomføre for kommunen. Selv om det i dag ikke er etablert samarbeid med private aktører, vil kommunen fremdeles holde på denne lokaliteten i kombinasjon med utfylling ved Langeholmen. Etablering av et friområde i Skiparviken med høy kvalitet vil etter byrådens syn innebære vesentlig nytte for bysamfunnet.

5. Liavatnet

Byråden er kommet til at Bergen kommune bør arbeide for at denne lokaliteten ikke anvendes som deponi for overskuddsmasser fra E39. Oppfylling av Liavatnet der vannspeil og landskapsmessige/visuelle forhold gjenetableres vil ikke ha noen reell nytte for samfunnet. Området ligger langt fra aktuelle anleggsområder på E39, og steintransporten vil belaste veinettet i for stor grad. Etter byrådens syn bør denne lokaliteten som deponi ikke prioriteres i denne omgang men reserveres for framtidige behov og forbeholdes lokale overskuddsmasser.

6. Sælevatnet

Byråden finner det interessant å få vurdert dette i en planprosess. Før en tar nærmere stilling til denne lokaliteten, bør en ha kommet noe videre med reguleringsplanarbeidet Byråden vil til slutt nevne at utfyllinger av denne art også må omsøkes etter Lov om forurensning, der fylkesmannen er myndighet. De søknadene får kommunen som høringssaker der byrådet avgir uttale.

E39 Os-Rådal Svegatjørn Endelausmarka kart1.jpg