I en nylig avsagt dom fra Bergen tingrett slås det fast at alle har rett til å gå på stien mellom Bekkjarvikvegen og Langåsen på Tertnes i Åsane.

Retten er kommet til at stien er å anse som utmark, og at allmennheten derfor kan ferdes her.

— Dommen er i tråd med rettspraksis som omhandler ferdselsrett etter friluftsloven, sier advokat Elisabeth Stenwig hos Regjeringsadvokaten. Hun var prosessfullmektig for Staten v/Miljødepartementet i saken.

Malte skilt

Grunneier på sin side har hele tiden vært uenig. Han har forsøkt å stanse gjennomgangen forbi huset sitt ved å sette opp skilt med «ingen gjennomgang. » I tillegg har han malt inn «privat vei» på en fjellvegg like ved.

Men i 2008 påla Grønn Etat i Bergen kommune ham å fjerne både skiltet og malingen. Fylkesmannen i Hordaland opprettholdt vedtaket.

Grunneieren nektet, og da fjernet kommunen malingen og skiltet på eget initiativ.

Senere gikk grunneieren til sak mot Staten for å få opphevet vedtaket fra kommunen og fylkesmannen.

Vurderer å anke

Han mener veien er en del av hans hustomt og at det derfor er innmark. Dessuten har han gjennom mange år vært plaget av støy fra folk som går forbi hagen. De har også hatt innsyn i stuen hans, samt at fremmede kan komme forbi mens han nyter morgensolen utenfor stueveggen. Men dette er altså retten uenig i.

«Det dreier seg altså om en vei som under enhver omstendighet kan benyttes av andre enn eier / bruker av Bekkjarvikveien til og med til ferdsel med motorkjøretøy. Dette taler med tyngde mot at veien kan anses som en del av den mer private sonen rundt grunneiers enebolig,» heter det i dommen.

— Jeg ønsker ikke å kommentere dommen fra retten. Vi skal først vurdere om vi ønsker å anke den til lagmannsretten, sier grunneieren.

I tillegg til at retten slår fast at folk kan gå forbi eiendommen hans, er han også dømt til å betale 48.881 kroner i saksomkostninger.

Ferdselsåre

Retten legger også vekt på at stien/veien utgjør en miljøvennlig ferdselsåre for innbyggerne i området.

«Det må i denne sammenheng også vektlegges at grusveien og den tilgrensende stien kan sies å utgjøre en miljøvennlig ferdselsåre for innbyggerne i nærområdet. Når et område som tidligere i all hovedsak var som utmark å regne, blir bebygd, vil private veier og stier gjennom små skogsområder kunne utgjøre miljøvennlige ferdselsårer og kommunikasjonslinjer for allmennheten i området. De kan slik tjene som et viktig supplement til det offentlige veinettet. Det kan ikke sies å ligge fjernt fra friluftslivets formål å ivareta denne typen ferdselsårer, » heter det i dommen.

Hva mener du om at folk setter opp skilt med «privat vei» og «ingen gjennomgang»? Si din mening i kommentarfeltet.