— Dette relativt sett billige alternativet går ut på å pumpe de forurensede bunnsedimentene ned i bunnen av Store Lungegårdsvann, og deretter dekke hele bunnen med en såkalt geotekstilduk, opplyser seksjonssjef Håkon Kryvi ved Fylkesmannens miljøvernavdeling.

Kryvi sier dette alternativet, hvis det blir valgt, er en omfattende operasjon som må utføres med største forsiktighet.

Like mye PCB

— Et annet spørsmål er om innbyggere og bypolitikerne ønsker en slik løsning. Store Lungegårdsvann er i ferd med å bli en perle. Kloakkforurensningen er jo nesten forsvunnet helt, sier Kryvi. Han har ledet styringsgruppen som i disse dager legger siste hånd på tiltaksplanen for Bergen havn. Her presenteres en rekke alternative løsninger for å rydde opp i de gamle miljøsyndene på sjøbunnen rundt de sentrale bystrøk.

— Hensikten med tiltaksplanen er at miljøtilstanden skal bli så god at kostholdsrestriksjonene på ål og fiskelever skal oppheves og at innholdet av miljøgifter i spiselige organismer skal reduseres kraftig, opplyser Kryvi.

Rapporten viser at PCB-innholdet i blåskjell i Bergen havneområde ikke har avtatt siden 1993. Mudre eller dekke til?

Den økonomiske gevinsten ved opphevelse av disse kostholdsrådene vil i den kommende tiårsperioden være mellom 243 og 570 millioner kroner, alt etter hva man legger inn i regnestykket. Tallene fremgår av den kommende tiltaksplanen.

— Fisk og skalldyr må betraktes som en ressurs både i forbindelse med yrkesfiske og fritidsfiske. En opprydding i Bergen havn vil komme Byfjorden til gode, mener Fylkesmannens miljøvernavdeling, som også fremhever at de sentrumsnære næringsarealene blir mer attraktive som boligområder i fremtiden.

— Det vil kunne oppstå konflikter mellom fritid og rekreasjon og eksponering for forurensete sjøsedimenter, blir det påpekt.

Kostnadene ved opprydding varierer mellom 223 millioner og 1,1 milliarder kroner - alt etter hvilken metode som velges.

Det billigste alternativet er å mudre bare de grunneste og aller mest forurensete områdene. Det vil koste rundt en kvart milliard.

Vågen og Puddefjorden

Men trolig blir regningen for gigantoperasjonen dobbelt så høy. Statens forurensningstilsyn (SFT) fastslår nemlig at områder som er i såkalt tilstandsklasse III eller verre skal prioriteres. Det er hele tiltaksområdet i Bergen havn. Årsaken er for høye nivåer av både PCB og kvikksølv.

Store deler av det indre havnebassenget i Bergen inngår i det berørte tiltaksområdet. Vågen må renses, det samme må hele sjøbunnen innenfor en rett linje mellom Skoltegrunnskaien og Laksevåg (ved Lyreneset). Puddefjorden og Solheimsviken er sterkt forurenset etter årtier med forurensende industrivirksomhet og skipsbygging.

Fylkesmannens miljøvernavdelinger lister opp en rekke tiltaksalternativer som er teknisk gjennomførbare og utprøvd på kommersiell basis andre steder, blant annet på Haakonsvern.

— Den mest realistiske tiltaksløsningen er enten å tildekke all sjøbunnen eller en kombinasjon av mudring og tildekking, ifølge Kryvi.

  • En kombinasjon av mudring og tildekking vil koste mellom 380 og 720 millioner kroner, avhengig av deponeringsalternativ.
  • Mudring av hele sjøbunnen uansett dyp, etterfulgt av deponering i Store Lungegårdsvann vil koste rundt 415 millioner.
  • Mudring og deponering i et fjelldeponi 3-5 kilometer fra tiltaksområdet er kostnadsberegnet til 900 millioner, mens det vil koste hele 1165 millioner å transportere miljøgiftene til det eksisterende deponiet på Langøya ved Holmestrand.

Tildekking beskrives som godt egnet for sedimenter som er forurenset og som ligger så dypt at det ikke kommer i konflikt med båttrafikken. Prislappen for å lekke geotekstilduk over hele sjøbunnen i tiltaksområdet er 590 millioner kroner.

Må gjøre noe

Seksjonssjef Håkon Kryvi utelukker alternativet om ikke å gjøre noe, og la de gamle miljøsyndene forbli på sjøbunnen.

— Opprydning i forurenset sjøbunn er gitt høyeste prioritet av miljøvernministeren. Denne tiltaksplanen er en del av et nasjonalt løft. Nå gjenstår det å se hvordan politikerne vil gripe fatt i dette. Jeg gjør regning med at dette blir et tema i kommunevalgkampen neste år, sier Kryvi.

fakta miljøgifter

  • PCB (Polyklorerte bifenyler) er en gruppe syntetiske klorforbindelser som er giftige, tungt nedbrytbare og bygger seg opp i næringskjeden. Ny bruk av PCB ble forbudt i Norge i 1980. Stoffet er akutt giftig for marine organismer. PCB-forbindelser kan også skade nervesystemet, og de har vist negativ innvirkning på menneskets læringsevne og utvikling.
  • TBT (Tributyltinn) er flere ulike tinnorganiske forbindelser. Stoffene er helseskadelige også for mennesker. De påvirker kjønnshormonene og har ført til kjønnsskifte hos flere sneglearter.
  • PAH (polyaromatiske hydrokarboner) består av mange ulike forbindelser. De giftigste blant dem skader arvestoffet, reproduksjonsevnen og er kreftfremkallende. De tas opp av skjell, fisk og bløtdyr.
  • KVIKKSØLV er et tungmetall. Det kan skade nyrene og nervesystemet og gi fosterskader og kontaktallergi. Det blir akkumulert i organismer (for eksempel fisk) og hoper seg opp i næringskjeden.

Kilde: www.miljostatus.no

GIFTIG AVFALL: Undervannsdeponi for miljøgifter i Store Lungegårdsvannet er et av alternativene som lanseres i tiltaksplanen som snart legges frem, opplyser seksjonsjef Håkon Kryvi ved Fylkesmannens miljøvernavdeling