Bystyret i Bergen behandlet mandag kveld rapporten «Bergen vinteren 2010 — Evaluering av tiltak mot lokal luftforurensning» .

Rapporten er utarbeidet av Transportøkonomisk institutt, som mener kommunen viste «stor handlekraft» da luften var akutt dårlig i januar 2010.

Sjekk bergensluften på luftkvalitet.no

«Først og fremst ser restriksjonen der biler med registreringsnummer med siste siffer som partall eller oddetall får kjøre på tilsvarende partall-/oddetallsdatoer, ut til å virke etter hensikten”, heter det i evalueringen.

Nå har politikerne vedtatt at flere av tilltakene som ble gjennomført vinteren 2010, blir permanente for å redusere luftforurensningen gjennom hele året.

Dette skal gjøres:

  • Bedre kollektivtilbud Bystyret ber byrådet ta initiativ overfor Hordaland fylkeskommune for radikalt å forbedre kollektivtilbudet i Bergen. Antall ekspressruter og -avganger mellom sentrum og bydelene i rushtiden bør økes, ordningen med trolleybussen bør utvides i sentrale bystrøk og mot Fyllingsdalen, og gassbusser bør supplere Bybanen og trolleybussene i desentrale bolig— og byområder.
  • Permanente sambruksfelt Bystyret vil innføre sambruksfelt mot sør som permanent ordning. På lang sikt kan det etableres sambruksfelt på alle innfartsårer under forutsetning av at kollektivtilbudet er tilfredsstillende tilrettelagt, og at trafikkavviklingen ikke fører til økning i forurensende kødannelser. Nødvendige tillatelser innhentes av Statens Vegvesen.
  • Pilotby for lavutslippssone Bystyret ønsker at Bergen skal være en pilotby for lavutslippssone. Det avholdes et møte med Samferdselsdepartementet for å få en avklaring.
  • Bedre varsling Bergen kommune skal ta kontakt med Statens vegvesen for å foreslå økt bruk av infotavler på innfartsårene gjennom hele året for å varsle luftkvalitet. Bystyret ber om at Bergen kommune inngår samarbeid med Folkehelseinstituttet om «passive» målere for å bedre kunnskapen om befolkningens langstidseksponering av dårlig luftkvalitet.

Hva synes du om tiltakene? Vil andre ting fungere bedre? Diskuter under: