Seks gongar overførte Sadi Bugingo pengar frå Norge til fire personar i Rwanda, som skal vitne til fordel for han.

Sjølv seier 47-åringen at pengane blei gitt som gåver fordi dei fire personane hadde kvar sine problem.

— Eg sendte ikkje pengar for at nokon skulle vitne for meg, sa Bugingo gjentekne gongar i retten i går.

Den rwandiske statsborgaren er tiltalt for drap eller medverknad til drap på over 2000 personar under folkemordet i Rwanda i 1994. Han har budd i Bergen sidan 2001.

Bugingo forklarte seg i går for andre dag i Oslo tingrett. Utspørjinga av han held fram i dag.

8000 kroner

Til saman er dei seks overføringane på i underkant av 8000 kroner: To fekk 900 kroner kvar, to andre 2000 og 4000 kroner.

BT har tidlegare intervjua John Gashabizi, som tok imot ein sum tilsvarande 900 kroner. Gashabizi bur i dag i hovudstaden Kigali. Under folkemordet blei han gøymd av Bugingo og brørne hans i Kibungo.

— Han ringde og sa at han var under etterforsking for folkemord. Sidan han beskytta oss i 1994, meinte han at vi burde fortelje etterforskarane om det, fortalde Gashabizi.

Då han fortalde Bugingo at han hadde blitt far, tilbaud Bugingo seg å sende pengar til mjølk og klede.

- Måtte ringe

Same forklaring gav Bugingo i retten i går.

— Det er ikkje slik at eg snakka med politiet først for å finne ut når dei skulle avhøyre han. Eg sendte pengar til han på grunn av problema han hadde og det nyfødde barnet, sa Bugingo.

Han angra ikkje på at han hadde ringt til fleire vitne for å seie at han var under etterforsking.

— Eg meinte det var naudsynt å forklare meg, sidan dei skulle vere vitna mine. Eg kunne ikkje gje namna deira vidare utan å ha fortalt dei at dei kom til å bli kontakta av min advokat, svarte Bugingo.

Dei to vitna som fekk mest pengar, hadde begge sloppe ut frå fengsel, og stod på bar bakke. Begge var dømde for medverknad i folkemordet. Ein av dei er i etterkant på ny dømd av ein lokal folkedomstol til livstidsstraff, utan å vere til stades.

Avlytta samtaler

Fleire av samtalane mellom Bugingo og vitna blei avlytta av Kripos, som hadde han under etterforsking sidan 2008. Telefonsamtalane vil bli brukte som bevis mot slutten av rettssaka.

— Vi ønskjer å vise kva som har skjedd. Så får vitna fortelje korleis dei oppfatta samtalane og pengane frå Bugingo, seier aktor Petter Mandt.

— Vi kan ikkje sjå at det betyr noko. Vi vil hevde at det som har skjedd er legitimt, seier Harald Stabell, Bugingos forsvarer.

Stabell seier det ikkje er noko form for påverknad frå Bugingo i telefonsamtalane. Ifølgje Mandt, kan delar av det som blir sagt "vere interessant" for retten.

- Jaga av Rwanda

Aktoratet har over 70 vitne som skal vitne om at dei såg Bugingo. I retten blei han spurd om kvifor overlevande vitne har forklart seg annleis enn han sjølv.

— Eg kan ikkje vite kvifor dei lyg om meg. Det er opp til dei å kome med bevis, svarte Bugingo.

I avhør har Bugingo nemnt at det eksisterer grupper som får folk til å vitne falskt. Han meiner også at den rwandiske regjeringa er etter han – fordi han er hutu.

— Eg kan ikkje bekrefte at det er slik. Eg har ikkje bevis for det. Kanskje bevisa vil kome etter kvart som vitna blir spurd, sa han.