Det viser nøkkeltallene i budsjettet for 2008. Både skolesektoren, kutltur— og idrettssektoren har fått kraftgoe påplussinger.

Tallene under er bruttoutgifter, som skal gi det beste bilde av aktivitetsnivået i kommunen.

Samferdselssektoren kuttes kraftig neste år. Det skyldes at fylkeskommunen fra årsskiftet overtar ansvaret for kollektivtrafikken.

Her er nøkkeltallene (tall i mill. kr.):

Tjenesteområde Brutto budsjett 08 Endring Endring (%)
Barnehage og skole 4 214 386 10,1
Barnevern 346 11 3,3
Eldre og særlig omsorgstrengende 3 605 276 8,3
Sosialtjeneste 700 34 5,1
Helsetjeneste 426 10 2,4
Overføringer til trossamfunn 115 5 4,5
Brannvesen 218 -35 -13,8
Samferdsel 167 -149 -47,2
Boligtiltak 159 3 1,9
Byplanlegging 223 20 9,9
Arbeidsmarkedstiltak 37 4 12,1
Kultur 257 22 9,4
Idrett 221 37 20,1
Næring 21 4 23,5
Bystyrets organer 46 7 17,9
Administrasjon 634 59 10,3
Sentrale forv.tjenester 16 -8 -33,3
Overføring til/fra bedrifter 216 6 2,9